Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Proces verbal

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ

Str. 1 Mai nr. 2, Tel.: 0264/211790*, Fax 0264/223260, E-mail: primaria@dej.ro

 

Nr.5606 din 15.03.2017

 

PROCES VERBAL

încheiat azi 15 martie 2017

 

        Subsemnata Pop Cristina, secretar al Municipiului Dej, am procedat astăzi data mai sus menţionată, la afişarea la sediul și pe site-ul Primăriei Municipiului Dej a proiectelor de acte normative ce se vor fi supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Dej din data de 27.04. 2017.

        Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în conformitate cu prevederile Legii Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi a Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională.

Secretar,

Pop Cristina