Taxe și impozite

Plata on-line a impozitelor

Acte necesare

Documentele necesare pentru diferite activități

Hotărâri ale CL

Hotărâri emise de Consiliul Local

SPCEP

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Proces verbal afișare acte normative

Nr. 6419 din 13.03.2018

 

 

 

 

PROCES VERBAL

 

încheiat azi, 13 martie 2018,

 

 

 

 

 

 

        Subsemnata , Pop Cristina secretar al Municipiului Dej , am procedat astăzi data mai sus menţionată, la afişarea la sediul și pe site-ul Primăriei Municipiului Dej a proiectelor de acte normative ce se vor fi supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Dej din data de 26.04. 2018.

        Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în conformitate cu prevederile Legii Nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi a Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională.

 

 

 

Secretar,

Pop Cristina