Informații COVID 19

HOTĂRÂRE nr. 22 din 08.04.2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19 Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 06.04.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, luând în considerare propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul necesității menținerii condițiilor socio–economice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 37, art. 38 alin. (14), art. 41, art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic și ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 Pagina 2 din 2 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1 - Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13.04.2021. Art.2 - Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARSCoV-2, necesar a fi adoptate începând cu data de 13.04.2021, în contextul epidemiologic actual, sunt prevăzute în anexa nr.1. Art.3 - Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexa nr. 2. Art.4 - Anexa la Hotărârea nr. 9 din 11.02.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, modificată prin Hotărârea nr. 21 din 02.04.2021, se modifică și se înlocuiește cu lista prevăzută în anexa nr. 2. Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU FLORIN-VASILE CÎȚU

Anexa nr. 1 la HCNSU nr. 22 din 08.04.2021

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE

APLICA PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

1. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și a

serviciilor voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele

județene/București-Ilfov pentru situații de urgență, iar coordonarea poliției locale

de către Direcția generală de poliție a Municipiului București/inspectoratele

județene de poliție se realizează în condițiile art. 521 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.

179/2020, cu modificările și completările ulterioare.

2. Se menține obligativitatea asigurării continuității activității centrelor

rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale

pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii

vulnerabile și obligativitatea stabilirii programului de lucru al angajaților cu avizul

direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

3. Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a-și

organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și

cu respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea

la nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor

de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile

competente.

4. Se menține obligația desfășurării în regim permanent a activității tuturor

centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate temporară, precum și a

Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor

județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

5. Se consideră necesară menținerea obligativității purtării măștii de protecție

în spațiile publice, la locul de muncă, în spațiile comerciale, precum și în mijloacele

de transport în comun, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în

condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor

interne.

6. Se propune menținerea posibilității izolării și carantinării în condițiile art. 7,

8 şi 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată cu modificările și

completările ulterioare.

7. Se propune menținerea testării săptămânale, prin grija direcțiilor de

sănătate publică, a personalului de îngrijire şi asistență, a personalului de

specialitate şi auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale de

îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi

adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile.

8. Se consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și

desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de

întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale,

științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor

organizate și desfășurate potrivit punctelor 09-25.

9. Se propune menținerea interdicției desfășurării de reuniuni cu prilejul unor

sărbători, aniversări, petreceri în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau

private.

10. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive,

constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe Pagina 2 din 11

teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun

al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății.

11. Competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori,

numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului

și al ministrului sănătății.

12. În condițiile pct. 10, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști,

legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine

acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise

sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel

încât să se asigure minimum 7 mp/persoană.

13. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,

studiourilor de producție de film și audiovizuală, a instituțiilor de spectacole şi/sau

concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale

în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al

ministrului culturii și al ministrului sănătății.

14. În condițiile pct. 13 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor,

instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului

până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în

ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000

de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a

spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate

este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă

la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

15. În condițiile pct. 13 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive[1]în sunt permise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele

14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă

ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de

până la 3 persoane, iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor,

concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt

permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune,

aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum şi cu purtarea

măștii de protecție. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde

incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de

locuitori.

16. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective,

se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor

de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al

ministrului afacerilor interne.

17. În condițiile pct. 16, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV[1]2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu

participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se

desfășoară respectiva activitate, fiind interzisă participarea persoanelor care nu au

domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități.

18. Se propune menținerea interdicției activităților recreative și sportive

desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel

mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al

ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul

mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

19. Este permisă desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei

porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de

persoane.Pagina 3 din 11

20. Se propune menținerea interdicției organizării de evenimente private (nunţi,

botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea,

saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de

evenimente.

21. Se propune menținerea organizării de cursuri de instruire și workshop-uri

pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri

europene, cu participarea unui număr de maximum 25 de persoane în interior și

de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate

publică stabilite prin ordinul ministrului sănătății.

22. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice

instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice,

în aer liber, doar sub supravegherea unui medic epidemiolog.

23. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice din

domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare

acreditate în România, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp

pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară.

24. Se propune menținerea organizării de mitinguri şi demonstraţii cu un număr

de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu respectarea următoarelor

măsuri:

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către

toți participanții;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în

spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;

c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și

asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe

perioada desfășurării mitingului sau a demonstraţiei;

e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea

contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

25. Se propune menținerea interdicției de circulație în interiorul localităților

pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu

aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

26. Se propune menținerea interdicției de circulație a persoanelor în afara

locuinței/gospodăriei fără restricții, în toate localitățile în care incidența cumulată

în ultimele 14 zile este mai mică de 4 la 1.000 de locuitori, în intervalul orar 22

00-

05

00

.

 

27. Se propune menținerea interdicției de circulație a persoanelor în afara

locuinței/gospodăriei fără restricții, în toate localitățile în care incidența cumulată

în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la

1.000 de locuitori, în intervalul orar 2200-0500 pentru zilele de luni-joi și în intervalul

orar 2000-0500

, pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Aplicabilitatea măsurii

încetează când rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile scade sub 3,5 la 1.000

de locuitori și intră în vigoare măsura prevăzută la pct. 26.

28. Se propune menținerea interdicției de circulație a persoanelor în afara

locuinței/gospodăriei fără restricții, în toate localitățile în care incidența cumulată

în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, în intervalul orar

2000-0500

, pe întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când

rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile scade sub 7 la 1.000 de locuitori și

intră în vigoare măsura prevăzută la pct. 27.

29. Sunt exceptate de la interdicțiile prevăzute la pct. 26, 27 și 28 deplasările

efectuate pentru următoarele motive:Pagina 4 din 11

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi

locul/locurile de desfășurare a activității profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici

realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau

efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum

ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de

persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a

călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului,

asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui

membru de familie

30. La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. 29

lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor

abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o

declaraţie pe propria răspundere.

31. La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. 29

lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor

abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

32. Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 30 și 31, trebuie să

cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului

activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

33. În perioada 01.05–02.05.2021 se permite circulația persoanelor în afara

locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 2000-05

00 pentru deplasarea și participarea

la slujbele religioase.

34. În perioada 08.05.2021 - 09.05.2021 se permite circulația persoanelor în

afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 2000-0500, pentru deplasarea și

participarea la sărbătoarea religioasă specifică lunii Ramazan.

35. Se propune menținerea interdicției intrării pe teritoriul României, prin

punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu

următoarele excepții:

a) membri de familie ai cetăţenilor români;

b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene

sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în

România;

c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un

document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document

echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii

Europene;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis

de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în

domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte

categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de

transporturi necesare;

e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor

internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni

permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate

asigura ajutor umanitar;

f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei

consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;Pagina 5 din 11

h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive

umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr.

604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire

a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de

examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre

statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid,

precum şi persoane returnate în baza acordurilor de readmisie;

i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;

j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este

necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau

desfăşurată în străinătate;

k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri, personal

navigant maritim şi fluvial;

l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii

sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;

m) membrii echipelor de filmare a producţiilor cinematografice sau

audiovizuale, personalul tehnic şi artistic care participă la evenimentele culturale

care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relaţii contractuale dovedite

sau a unor documente justificative.

36. În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită la

pct. 35 nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți

în state terțe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor

temporare asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.

37. Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 şi 12 din Legea nr.

136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de

risc epidemiologic şi biologic, republicată cu modificările și completările ulterioare.

38. Se propune menținerea competenței Comitetului Național pentru Situații de

Urgență de a adopta măsuri de suspendare a zborurilor efectuate de operatorii

economici din aviație spre și dinspre țările cu risc epidemiologic ridicat, care au fost

stabilite prin hotărâre a Comitetul Național pentru Situații de Urgență la propunerea

Institutul Național de Sănătate Publică.

39. Sunt exceptate de la prevederile pct. 38 următoarele categorii de zboruri:

a) efectuate cu aeronave de stat;

b) de transport marfă și/sau corespondență;

c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;

d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la

solicitarea unei autorități publice din România;

e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea

operatorilor economici stabiliți în România;

f) aterizări tehnice necomerciale;

g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;

h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;

i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în

conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),

pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni

străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile

Române și al autorității competente din statul de destinație;

j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în

conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),

din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul

Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor

Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;Pagina 6 din 11

k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în

conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),

pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3

la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul

Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării

sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale - C(2020)

1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România,

cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din

statul de destinație.

40. Se propune menținerea interdicției efectuării transportului rutier de

persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate,

potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau

pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.

41. Se propune menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a

următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:

41.1 la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare.

41.2 la frontiera româno-bulgară:

a) Lipnița, județul Constanța;

b) Dobromir, județul Constanța;

c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).

41.3 la frontiera României cu Republica Moldova: Rădăuți-Prut, județul

Botoșani;

41.4 la frontiera româno-sârbă:

a) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;

b) Vălcani, județul Timiș;

c) Stamora-Moravița, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de

marfă);

d) Lunga, județul Timiș;

e) Foeni, județul Timiș.

42. Se propune menținerea desfășurării programului cu publicul a operatorilor

economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al

produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul

restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăși 50% din

capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 06

00-22

00

, în

județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai

mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea

maximă a spațiului și în intervalul orar 0600-22

00

, dacă incidența cumulată în

ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică

sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000

de locuitori.

43. Se propune menținerea desfășurării activității restaurantelor și a cafenelelor

din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, fără a depăși 50%

din capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 0600-22

00

, în

județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai

mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea

maximă a spațiului și doar în intervalul orar 0600-22

00 dacă incidența cumulată în

ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică

sau egală cu 3/1.000 de locuitori și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor

unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori

în ultimele 14 zile.

44. Măsurile prevăzute la pct. 42 şi 43 se aplică şi operatorilor economici care

desfăşoară activităţi în spaţiile publice care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care Pagina 7 din 11

sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul

temporar sau permanent.

45. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 42 și

43 este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și comercializarea

produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în

spațiile respective.

46. Operatorii economici prevăzuți la pct. 42 și 43 vor respecta obligațiile

stabilite prin ordin al ministrului sănătății şi al ministrului economiei,

antreprenoriatului şi turismului.

47. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor

alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în

exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la pct. 44, cu

asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6

persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de

protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului

economiei, antreprenoriatului şi turismului și al președintelui Autorității Naționale

Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

48. Se propune menținerea interdicției de desfășurare a activității în baruri,

cluburi și discoteci.

49. Se propune menținerea măsurii ca operatorii economici care desfăşoară

activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice

şi/sau private, să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 0500-

21

00

.

50. Prin excepție de la prevederile pct. 49, se propune ca, în localitățile în care

incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și

mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, operatorii economici care desfăşoară activităţi

de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private

să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 0500-1800 pentru

zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de

incidență scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori, iar măsura stabilită la pct. 49 se aplică

pe toată durata săptămânii.

51. Prin excepție de la prevederile pct. 49, se propune ca, în localitățile în care

incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori,

operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în

spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să

desfăşoare activitatea în intervalul orar 0500-1800 pe întreaga durată a săptămânii.

Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 7 la 1.000 de

locuitori și se aplică măsura stabilită la pct. 50.

52. Prin excepţie de la prevederile pct. 50 și 51, se propune ca, în zilele de

23.04.2021 și 30.04.2021 operatorii economici care desfăşoară activităţi de

comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private

să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 0500-2000

.

53. Prin excepţie de la prevederile pct. 49, 50 și 51, în intervalul orar 21

00-05

00

,

respectiv 1800-0500 operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii

economici cu activitate de livrare la domiciliu.

54. Prin excepţie de la prevederile pct. 49, 50 și 51, în intervalul orar 21

00-0500

,

respectiv 1800-0500 unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu

activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul

transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai

mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto și cei din domeniul

transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă Pagina 8 din 11

autorizată de peste 2,4 tone, îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de

muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

55. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți

operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri,

precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.

56. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu

respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor

comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și

protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită

pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și

privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării

pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în

condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii,

ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

57. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu

respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor

comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor

de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau

punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și

modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul

operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și

pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce

activează în domeniul transportului feroviar, în condițiile stabilite prin ordin comun

al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului

afacerilor interne.

58. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu

respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor

de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de

transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de

conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la

informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor

și personalului ce activează în domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite

prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății

și al ministrului afacerilor interne.

59. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu

respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de

transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport

persoane, gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de

conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la

informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor

și personalului ce activează în domeniul transportului naval, în condițiile stabilite

prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,

ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

60. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să

se desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului

transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor

interne.

61. Se menține suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în

spații închise în următoarele domenii:activități în piscine, locuri de joacă și săli de

jocuri.Pagina 9 din 11

62. Se menține suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în

spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness, în localitățile în care incidența

cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori.

Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5 la 1.000 de

locuitori.

63. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul

jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a

spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14

zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din

capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a

cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000

de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

64. Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice,

operatorii economici și profesioniștilor de a organiza activitatea, astfel încât să

asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și

dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru

vizitatori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al

ministrului afacerilor interne.

65. Se menține obligația ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice și

unităților sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin

ordinul ministrului sănătății.

66. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de

jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum

și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta

normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei,

antreprenoriatului şi turismului și al ministrului sănătății, în baza căruia își pot

desfășura activitatea.

67. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au

obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre

a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport

tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României

sau a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.

Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o

răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al

persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.

68. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de

administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de

sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al

ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.

69. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de

tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul

ministrului sănătății.

70. Se menține limitarea gradului de ocupare a spațiilor de cazare din cadrul

structurilor de primire turistică, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din

Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfășurarea activității

de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, la cel mult 70%

din capacitatea maximă a acestora, dispuse în următoarele localități/zone în care

se practică schiul sau alte sporturi de iarnă sau sunt situate pe litoralul Mării Negre:

70.1. Azuga, Bușteni și Sinaia din județul Prahova;

70.2. Băile Tușnad, Borsec, Băile Homorod, Harghita-Băi din județul

Harghita;Pagina 10 din 11

70.3. Borșa și Cavnic din județul Maramureș;

70.4. Poiana Brașov, Predeal și Bran din județul Brașov;

70.5. Sovata din județul Mureș;

70.6. Vatra Dornei din județul Suceava;

70.7. Voineasa din județul Vâlcea;

70.8. Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni din județul Caraș[1]Severin;

70.9. Arieșeni din județul Alba;

70.10. Durău din județul Neamț;

70.11. Novaci-Rânca din județul Gorj;

70.12. Păltiniș din județul Sibiu;

70.13. Stâna de Vale din județul Bihor;

70.14. Straja din județul Hunedoara;

70.15. Constanța, Cap Aurora, Costinești, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla,

Jupiter, 2 Mai, Vama Veche, Zona Mamaia Nord, Mamaia Sat,

Mangalia, Neptun-Olimp, Saturn, Techirghiol, Năvodari și Venus din

județul Constanța.

71. Se menține obligația ca activitatea în creșe și after-school-uri, să se

desfășoare numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului

educației, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății.

72. Se menține permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a

activităților didactice și a altor activități specifice precum și organizarea și

desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile

respectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației

și al ministrului sănătății.

73. Se propune ca la apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un

interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților

să fie instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru

elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se

asigură, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în condiții de

carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de

bază.

74. Se propune menținerea suspendării activității târgurilor, bâlciurilor şi a

talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004

privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone publice.

75. În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, activitatea piețelor

agroalimentare, inclusiv a celor volante, se desfășoară în condițiile stabilite prin

ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului

muncii și protecției sociale.

76. În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, utilizarea pârtiilor

și/sau a traseelor de schi pentru agrement, precum și organizarea și desfășurarea

activității operatorilor economici care le exploatează/întrețin se fac în condițiile

stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului,

al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului sănătății

și al ministrului muncii și protecției sociale.

77. Se propune menținerea obligației de organizare a programului de lucru în

regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru toți angajatorii la care specificul

activității permite această desfășurare a muncii.

78. În vederea evitării aglomerării transportului public, în situaţia în care nu se

poate desfăşura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, se Pagina 11 din 11

propune menținerea obligaţiei de organizare a programului de lucru de către

angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale,

indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome,

societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este

deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu

un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât personalul să fie împărţit în

grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin

o oră.

79. Prin incidenţa cumulată la 14 zile se înţelege incidenţa cumulată a cazurilor

calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi şi a 3-a zi, anterioare

datei în care aceasta se realizează, prin raportare la cifra reprezentând suma

persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de referinţă, comunicată

comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă de către

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul

Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi

lucrătoare a săptămânii, la ora 16,00. Cifra comunicată de către Direcţia pentru

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale

judeţene este utilizată ca referinţă pentru întreaga perioadă de timp până la

furnizarea unui nou set de date actualizate şi se transmite şi Serviciului de

Telecomunicaţii Speciale.

80. Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou confirmate, gestionate

în aplicația "corona-forms", Serviciul de Telecomunicații Speciale va prezenta

automat, la ora 10:00, pe platforma "alerte.ms.ro" rezultatul calculului ratei de

incidență conform formulei de la pct. 79.

81. Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe

ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta

hotărâre se realizează în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a

comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pe baza

analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a

municipiului Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând

a fi reevaluate la finalul acesteia.

82. Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competenţă, incidenţa

cumulată a cazurilor la 14 zile, astfel cum este calculată potrivit dispoziţiilor pct.79,

şi prezintă comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă

analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor

 

 Hotărârea nr. 55 din 1 aprilie 2021 privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea H.G. nr. 293 /10.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, pe raza unor unități administrativ-teritoriale din județul Cluj.

 În urma analizei situației epidemiologice generată de coronavirusul SARS-CoV-2, la nivelul județului și ținând cont de creșterea constantă a numărului de cazuri noi, creștere determinată în principal de circulația virusului pe teritoriul național fapt care generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ-teritoriale și a sistemului sanitar, și văzând adresa Direcției de Sănătate Publică nr. 4652 /1.04.2021 privind rata incidenței cumulată a cazurilor la 14 zile la 1000 de locuitori, pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Cluj, CJSU a hotărât:

 În unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 /1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 /1.000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 2 aprilie 2021, măsurile menționate în hotărâre.

 În unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5 /1.000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 2 aprilie 2021, măsurile menționate în hotărâre.

Hotărârea nr. 56 din 1 aprilie 2021 privind reevaluarea măsurilor de diminuare a impactului tipului de risc, dispuse prin HCJSU nr. 36 din 18 martie 2021, în aplicarea H.G. nr. 293 /10.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale din municipiul Câmpia Turzii, și comunele Bonțida, Călărași, Ciurila, Dăbâca, Frata, Jichișu de Jos, Panticeu, Poieni, Săvădisla de pe raza județului Cluj.

 În urma analizei situației epidemiologice generată de coronavirusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Cluj, și văzând adresa Direcției de Sănătate Publică nr. 4652 /1.04.2021 privind rata incidenței cumulată a cazurilor la 14 zile la 1000 de locuitori, pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Cluj, CJSU a hotărât:

 În următoarele unități administrativ-teritoriale: comunele Dăbâca (2.02), Jichișu de Jos (2.55) și Panticeu (2.20), din județul Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a este mai mare de 1,5 /1000 de locuitori și este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 03.04.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 293 /2021, respectiv 12 aprilie 2021, măsurile menționate în hotărâre.

 În următoarele unități administrativ –teritoriale: municipiul Câmpia-Turzii (5.67), comunele Bonțida (8.07), Călărași (7.19), Ciurila (5.57), Frata (6,93), Poieni (9.19) și Săvădisla (3.15) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 03.04.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 293 /2021, respectiv 12 aprilie 2021, măsurile menționate în hotărâre.

 Hotărârea nr. 57 din 1 aprilie 2021 privind stabilirea măsurilor de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea H.G. nr. 293 /10.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, pe teritoriul unor unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj.

 În urma analizei situației epidemiologice generată de coronavirusul SARS-CoV-2, la nivelul județului, și văzând adresa Direcției de Sănătate Publică nr. 4652 /1.04.2021 privind rata incidenței cumulată a cazurilor la 14 zile la 1000 de locuitori, pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Cluj, CJSU a hotărât:

 În următoarele unități administrativ-teritoriale: comunele Suatu (1.96) și Aghireșu (1.67) din județul Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a este mai mare de 1,5 /1000 de locuitori și este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 03.04.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 293 /2021, respectiv 12 aprilie 2021,măsurile menționate în hotărâre.

 În următoarele unități administrativ-teritoriale: comunele Cornești (3.67), Fizeșu Gherlii (3.28) și Mociu (3.65) unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3 /1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 03.04.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 293 /2021, respectiv 12 aprilie 2021, măsurile menționate în hotărâre.

 Hotărârea nr. 58 din 1 aprilie 2021 privind reluarea activității didactice care presupune participarea zilnică, cu prezență fizică a preșcolarilor pentru unitatea de învățământ preuniversitar Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Piticilor” din municipiul Dej, județul Cluj.

 Văzând adresa Inspectoratului Școlar Județean nr. 2505 din 1.04.2021, înregistrată la Instituția Prefectului-Județul Cluj cu nr. 3824 /1.04.2021, privind propunerea de reluare a activității didactice care presupune participarea zilnică, cu prezență fizică a preșcolarilor pentru unitatea de învățământ preuniversitar Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Piticilor” din municipiul Dej, județul Cluj, la propunerea Consiliului de Administrație a unității de învățământ preuniversitar, avizată de Inspectoratul Școlar Județean și Direcția de Sănătate Publică, CJSU a hotărât reluarea, începând cu data de 02.04.2021, a activității didactice care presupune participarea zilnică, cu prezență fizică a preșcolarilor.

➡️ Hotărârea nr. 55 o găsiți aici: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/.../HCJSU-nr-55-din-1.04...

➡️ Hotărârea nr. 56 o găsiți aici: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/.../HCJSU-nr-56-din-1.04...

➡️ Hotărârea nr. 57 o găsiți aici: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/.../HCJSU-nr-57-din-1.04...

➡️ Hotărârea nr. 58 o găsiți aici: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/.../HCJSU-nr-58-din-1.04...

Activitățile comerciale sau prestările de servicii sunt permise, în funcție de intervalul orar, după cum urmează:

☑️ În localitățile în care incidența este sub 4 ‰

- de luni până duminică pot fi desfășurate activitățile comerciale și prestările de servicii în intervalul orar 05:00-21:00.

☑️ În localitățile în care incidența este de peste 4 ‰

- de luni până joi pot fi desfășurate activitățile comerciale și prestările de servicii în intervalul orar 05:00-21:00.

- de vineri până duminică pot fi desfășurate activitățile comerciale și prestările de servicii în intervalul orar 05:00-18:00.

☑️ În localitățile în care incidența este peste 7,5 ‰

- de luni până duminică pot fi desfășurate activitățile comerciale și prestările de servicii în intervalul orar 05:00-18:00.

✔️ Indiferent de rata incidenței, în afara intervalelor menționate, vor putea funcționa:

- farmaciile

- cabinetele medicale

- benzinăriile

- livratorii la domiciliu

- transporturile organizate de persoane.

➡️ link către lista cu localitățile și incidența aferentă acestora- http://www.dspcluj.ro/HTML/CORONAVIRUS/incidenta.html

➡️ link către modelul declarațiilor pe propria răspundere/ adeverință angajator-https://cetrebuiesafac.ro/modele-declaratii

Rata incidenței cumulate a cazurilor COVID-19 la 1000 de locuitori pe UAT-uri din județul Cluj, actualizată zilnic poate fi consultată pe site-ul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj:

http://www.dspcluj.ro/

Rata incidenței cumulate a cazurilor COVID-19 la 1000 de locuitori pe UAT-uri din județul Cluj, la data 29.03.2021 pentru perioada 12.03.2021-25.03.2021.

Incidența actualizată zilnic poate fi consultată pe site-ul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj:

http://www.dspcluj.ro/

 

Hotărârea nr. 50

 Hotărârea nr. 50 din 27 martie 2021 privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea H.G. nr. 293/10.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2, pe raza unor unități administrativ-teritoriale din județ.

 În urma analizei situației epidemiologice generată de coronavirusul SARS-CoV-2, la nivelul județului, și văzând adresa Direcției de Sănătate Publică nr. 4381/26.03.2021 privind rata incidenței cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile la 1000 de locuitori, pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Cluj, CJSU a hotărât:

 Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 11 martie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:

1️⃣ în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20.00—5.00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

2️⃣ în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20.00—5.00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

3️⃣ măsurile instituite în localitățile prevăzute la pct. 1️⃣ nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele instituite în localitățile prevăzute la pct. 2️⃣ nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;

4️⃣ în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 27 martie—28 martie 2021, în intervalul orar 18.00—22.00 pentru deplasarea și participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah;

5️⃣ în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 3 aprilie—4 aprilie 2021, în intervalul orar 20.00—2.00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase;”.

6️⃣ Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

7️⃣ pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.”

8️⃣ se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5.00—21.00.

9️⃣ Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21.00—5.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

1️⃣0️⃣ se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5.00—18.00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.

1️⃣1️⃣ se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5.00—18.00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori.

1️⃣2️⃣ Prin excepție de la prevederile alin. (3) și (4), în intervalul orar 18.00—5.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

1️⃣3️⃣ Măsurile prevăzute la alin. (3) nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele de la alin. (4) nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori.

1️⃣4️⃣ unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.”

1️⃣5️⃣ se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai este mai mare de 4/1.000 de locuitori; măsura prevăzută nu se aplică în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

➡️ Hotărârea o puteți găsi aici: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/.../HCJSU-nr-50-din-27...

➡️ Modelele de declarație le puteți găsi aici: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/situatii-de-urgenta/

R O M Â N I A GUVERNUL ROMÂNIEI

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE nr. 20 din 25.03.2021 privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 și aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 24.03.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, precum și propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, luând în considerare propunerile Grupului de Suport Tehnico-Științific privind Gestionarea Bolilor Înalt Contagioase pe teritoriul României referitoare la măsurile necesar a fi adoptate pentru limitarea răspândirii virusului, ținând cont de creșterea constantă a numărului de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-Cov-2, creștere determinată în principal de circulația virusului pe teritoriul național fapt care generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ – teritoriale și a sistemului sanitar, în contextul necesității de menținere a condițiilor socio – economice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și Pagina 2 din 3 completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art.1 - Se propune modificarea și completarea măsurilor adoptate pentru prevenirea răspândirii și controlul infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, valabile pe perioada stării de alertă, după cum urmează:

a) Reducerea intervalului orar, în care este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei fără restricții, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 20:00 , pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

b) Reducerea intervalului orar, în care este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei fără restricții, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 20:00 pe întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile scade sub 7 la 1.000 de locuitori și intră în vigoare măsura prevăzută la lit. a).

c) Limitarea intervalului de timp în care este permisă desfășurarea activității operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 18:00 pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

d) Limitarea intervalului de timp în care este permisă desfășurarea activității operatorilor economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, în localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, până la ora 18:00 pe întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 7 la 1.000 de locuitori și intră în vigoare măsura prevăzută la lit. c).

e) Suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness, în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

f) În perioadele 03.04-04.04.2021 și 01.05–02.05.2021 se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 20:00-02:00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase.

g) În datele de 27.03.2021 și 28.03.2021 se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 18:00-22: 00 pentru deplasarea și participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah.

Art.2 - Prin excepție de prevederile art. 1, lit. c) și d), în intervalul orar 18:00- 05:00 , operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Art.3 - Se abilitează ministerele de resort să modifice ordinele comune care reglementează condițiile de desfășurare a activității operatorilor economici pentru limitarea răspândirii COVID-19, în sensul stabilirii concrete a numărului maxim de persoane cărora le este permis simultan accesul în interiorul incintelor acestora raportat la suprafața obiectivelor.

Art.4 - (1) Prin ”incidența cumulată în ultimele 14 zile” se înțelege incidența cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează, prin raportare la numărul de persoane din fiecare localitate, actualizat săptămânal de Direcția pentru Evidența Populației și Administrarea Bazelor de Date. (2) Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou confirmate, gestionate în aplicația "corona-forms", Serviciul de Telecomunicații Speciale va prezenta automat, la ora 10:00, pe platforma "alerte.ms.ro" rezultatul calculului ratei de incidență conform formulei de la alin. (1).

Art.5 - Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexă.

Art.6 - Anexa la Hotărârea nr. 9 din 11.02.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, modificată prin Hotărârea nr. 18 din 18.03.2021, se modifică și se înlocuiește cu lista prevăzută în anexa.

Art.7 - Începând cu data prezentei hotărâri, măsurile ce vizau persoanele care sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord prevăzute în Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 9 din 11.02.2021, își încetează aplicabilitatea.

Art.8 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ PRIM-MINISTRU FLORIN-VASILE CÎȚU

Informații pentru programarea prin intermediul listelor de așteptare

https://youtu.be/yW7wTATwsUg

La Dej funcționează 2 centre de vaccinare amenajate de Primăria Municipiului Dej.

1. Centrul de vaccinare situat pe strada Regina Maria nr.26, în fostul Centru de Servicii Sociale. Centrul funcționează din data de 18 ianuarie, se lucrează pe două fluxuri de vaccinare din cele patru amenajate. 

2. Centrul de vaccinare, str. Fragilor, nr.6, fosta Școală Generală, nr.5. Centrul funcționează din data de 23 martie, cu două fluxuri din cele 4 amenajate.

În ambele centre fiecare persoană care se vaccinează parcurge următorul circuit: punct recepție, registratură, triaj, punct de vaccinare, sala post vaccinare. 

Activitatea este gestionată de medici, asistenți medicali, registratori și personal auxiliar, zilnic între orele 08:00-20:00.

Adrese centre vaccinare:

1.  str. Regina Maria, nr.26,  Tel: 0264 211 798 sau 0787801181

2. str. Fragilor, nr.6, fosta Școală Generală, nr.5, Tel. 0783181900

 

 

HOTĂRÂRE nr. 16 din 10.03.2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 07.03.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției,
în contextul necesității menținerii condițiilor socio–economice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1), art. 32 alin. (2), art. 37, art. 38 alin. (14), art. 41, art. 42 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,
Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 - Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 14.03.2021.

Art.2 - Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, necesar a fi adoptate începând cu data de 14.03.2021, în contextul epidemiologic actual, sunt prevăzute în anexă la prezenta.
Art.3 - Se propune încetarea sprijinului acordat Ministerului Afacerilor Interne de către Ministerul Apărării Naționale, pentru asigurarea pazei și protecției unor obiective, transportul de efective, materiale și tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic și asistență medicală, cu posibilitatea reluării acestuia la solicitarea Ministerului Afacerilor Interne, în conformitate cu dipozițiile art. 53 din O.U.G. nr. 70 din 14.05.2020.
Art.4 - Se propune modificarea cadrului normativ incident în materia conducerii/coordonării operaționale a Poliției Locale de către Poliția Română, prin inspectoratele de poliție județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, instituindu-se posibilitatea adoptării acestei măsuri pe perioada stării de alertă.
Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.

Anexa la HCNSU nr. 16 din 10.03.2021 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE APLICA PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ
1. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele județene/București-Ilfov pentru situații de urgență, precum și a poliției locale de către Direcția generală de poliție a Municipiului București/inspectoratele județene de poliție.
2. Se menține obligativitatea asigurării continuității activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și obligativitatea stabilirii programului de lucru al angajaților cu avizul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.
3. Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a-și organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente.
4. Se menține obligația desfășurării în regim permanent a activității tuturor centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate temporară, precum și a Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
5. Se consideră necesară menținerea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile publice, la locul de muncă, în spațiile comerciale, precum și în mijloacele de transport în comun, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
6. Se propune menținerea posibilității izolării și carantinării în condițiile art. 7, 8 şi 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată cu modificările și completările ulterioare.
7. Se propune menținerea testării săptămânale, prin grija direcțiilor de sănătate publică, a personalului de îngrijire şi asistență, a personalului de specialitate şi auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile.
8. Se consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit punctelor 09-25. 9. Se propune menținerea interdicției desfășurării de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private. 10. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății. 11. Competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății. 12. În condițiile pct. 10, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană. 13. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizuală, a instituțiilor de spectacole şi/sau concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății. 14. În condițiile pct. 13 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori. 15. În condițiile pct. 13 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-în sunt permise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum şi cu purtarea măștii de protecție. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.
16. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
17. În condițiile pct. 16, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate, fiind interzisă participarea persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități.
18. Se propune menținerea interdicției activităților recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.
19. Este permisă desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.

20. Se propune menținerea interdicției organizării de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.
21. Se propune menținerea organizării de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea unui număr de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătății.
22. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, doar sub supravegherea unui medic epidemiolog.
23. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară.
24. Se propune menținerea organizării de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstraţiei;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
25. Se propune menținerea interdicției de circulație în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
26. Se propune menținerea interdicției de circulație în toate localitățile, pentru toate persoanele, în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 2200-0500, cu următoarele excepții motivate de:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile de desfășurare a activității profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.
27. La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. 26 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere.

28. La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. 26 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
29. Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 27 și 28, trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.
30. Se propune menținerea interdicției intrării pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu următoarele excepții:
a) membri de familie ai cetăţenilor români;
b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid, precum şi persoane returnate în baza acordurilor de readmisie;
i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;
j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în străinătate;
k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri, personal navigant maritim şi fluvial;
l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;
m) membrii echipelor de filmare a producţiilor cinematografice sau audiovizuale, personalul tehnic şi artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relaţii contractuale dovedite sau a unor documente justificative.
31. În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită la pct. 30 nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți

în state terțe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor temporare asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.
32. Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 şi 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată cu modificările și completările ulterioare.
33. Se propune menținerea competenței Comitetului Național pentru Situații de Urgență de a adopta măsuri de suspendare a zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre și dinspre țările cu risc epidemiologic ridicat, care au fost stabilite prin hotărâre a Comitetul Național pentru Situații de Urgență la propunerea Institutul Național de Sănătate Publică.
34. Sunt exceptate de la prevederile pct. 33 următoarele categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfă și/sau corespondență;
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei autorități publice din România;
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România;
f) aterizări tehnice necomerciale;
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;
h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de destinație;
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale - C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de destinație.
35. Se propune menținerea interdicției efectuării transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.
36. Se propune menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:
37.1 la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare.
37.2 la frontiera româno-bulgară:
a) Lipnița, județul Constanța;
b) Dobromir, județul Constanța;
c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).

37.3 la frontiera României cu Republica Moldova: Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
37.4 la frontiera româno-sârbă:
a) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
b) Vălcani, județul Timiș;
c) Stamora-Moravița, județul Timiș - feroviar (cu excepția traficului de marfă);
d) Lunga, județul Timiș;
e) Foeni, județul Timiș.
37. Se propune menținerea desfășurării programului cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 0600-2200, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 0600-2200, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.
38. Se propune menținerea desfășurării activității restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 0600-2200, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 0600-2200 dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.
39. Măsurile prevăzute la pct. 37 şi 38 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.
40. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 38 și 39 este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
41. Operatorii economici prevăzuți la pct. 37 și 38 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului.
42. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la pct. 39, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
43. Se propune menținerea interdicției de desfășurare a activității în baruri, cluburi și discoteci.

44. Se propune ca operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 0500-2100.
45. Prin excepţie de la prevederile pct. 44, în intervalul orar 2100-0500, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
46. Prin excepţie de la prevederile pct. 44, în intervalul orar 2100-0500, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone, îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
47. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.
48. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
49. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
50. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
51. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului naval, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
52. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să se desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
53. Se menține suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.
54. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.
55. Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice, operatorii economici și profesioniștilor de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
56. Se menține obligația ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății.
57. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului și al ministrului sănătății, în baza căruia își pot desfășura activitatea.
58. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.
59. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
60. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății.
61. Se propune limitarea gradului de ocupare a spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare, la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora, dispuse în următoarele localități/zone în care se practică schiul sau alte sporturi de iarnă:
61.1. Azuga, Bușteni și Sinaia din județul Prahova;
61.2. Băile Tușnad, Borsec, Băile Homorod, Harghita-Băi din județul Harghita;
61.3. Borșa și Cavnic din județul Maramureș;
61.4. Poiana Brașov, Predeal și Bran din județul Brașov;
61.5. Sovata din județul Mureș;
61.6. Vatra Dornei din județul Suceava;
61.7. Voineasa din județul Vâlcea;
61.8. Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni din județul Caraș-Severin;
61.9. Arieșeni din județul Alba;
61.10. Durău din județul Neamț;
61.11. Novaci-Rânca din județul Gorj;
61.12. Păltiniș din județul Sibiu;
61.13. Stâna de Vale din județul Bihor;
61.14. Straja din județul Hunedoara.
62. Se menține obligația ca activitatea în creșe și after-school-uri, să se desfășoare numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății. 63. Se menține permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a activităților didactice și a altor activități specifice precum și organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății.
64. Se propune ca la apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților să fie instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se asigură, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în condiții de carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază.
65. Se propune menținerea suspendării activității târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse şi servicii de piață în unele zone publice.
66. În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a celor volante, se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.
67. În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, utilizarea pârtiilor și/sau a traseelor de schi pentru agrement, precum și organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici care le exploatează/întrețin se fac în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.

68. Se propune menținerea obligației de organizare a programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru toți angajatorii la care specificul activității permite această desfășurare a muncii.
69. În vederea evitării aglomerării transportului public, în situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, se propune menținerea obligaţiei de organizare a programului de lucru de către angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.
70. Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre se realizează în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.
71. Direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.
72. Calculul zilnic prevăzut la pct. 70 se realizează prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de referinţă, comunicată comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 1600. Cifra comunicată de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale judeţene este utilizată ca referinţă pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate.

Restricția de vârstă pentru vaccinul AstraZeneca a fost eliminată

În urma recomandărilor Grupului Științific și Medical din cadrul Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, a Ministerului Sănătății și a Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), s-a luat decizia renunțării la limita de vârstă pentru administrarea vaccinului produs de compania AstraZeneca.

Măsura vine ca urmare a apariției noilor date științifice, a experienței și deciziilor altor state europene, precum și a recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2, sens în care vaccinul AstraZeneca poate fi administrat adulților cu vârsta peste 18 ani, conform rezumatului caracteristicilor produsului. Vaccinul determină sistemul imunitar al organismului să producă anticorpi și globule albe specializate care acționează împotriva virusului, oferind astfel protecție împotriva COVID-19. Pentru imunizare, se administrează două doze de vaccin, după un interval cuprins între 4-12 săptămâni de la prima doză.