Acte necesare

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism  

Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare

Cerere pentru solicitarea executării de lucrări edilitar gospodărești

 

Acte necesare la terminarea lucrărilor de construcţii

 1. cerere tip către primărie de recepţie a lucrărilor autorizate
 2. deviz cu valoarea lucrărilor la terminarea investiţiei
 3. planşe (planuri demisol, parter, etaj, mansarda, etc.)
 4. act de proprietate
 5. declaraţie tip cu valoarea lucrărilor partea ”A”

 

  Certificat de urbanism

 1. Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
 2. memoriu tehnic – este o scurtă prezentare a locaţiei, ce există acolo, ce se doreşte să se construiasca/demoleze/ mansardeze/extinda etc în locaţia respectivă
 3. plan de situaţie – este o planșă care cuprinde, în detaliu, situația parcelelor
 4. vecinătățile, construcțiile etc.
 5. plan de încadrare în zonă – planșa generală care cuprinde zona extinsă/cartierul amplasamentului
 6. extras CF sau contract de închiriere/cumpărare/titlu de proprietate
 7. taxa aferentă suprafeţei de teren/apartament existent în CF sau în contractul de cumpărare/închiriere

Mențiune: în cazul în care petentul dorește obținerea unui Certificat de Urbanism pentru parcelare și/sau operatiuni notariale va depune o documentatie, in dublu exemplar, in doua dosare cu sina, care va contine:
- cerere – completata corect, integral
- CF actualizat (vechime maxima de 3 luni)
- o ridicare topografica realizata de un topograf/proiectant autorizat. Documentatia cu ridicarea topo va fi vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

 

  Prelungire autorizaţie de construire/desființare

 1. cerere tip depusă cu 15 zile înainte de expirarea valabilităţii AC/AD
 2. autorizaţia de construire/desfiinţare în original
 3. chitanţă de plată a taxei de prelungire A.C. – 30% din taxa iniţială a A.C.

Informații pentru acordarea a venitului minim de incluziune

Informații generale

CERERE-Venit minim incluziune

Lista bunurilor VMI

Protocol de colaborare între Direcția de Asistență Socială și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor

Protocol de colaborare DAS-DGEP

Ghidul cardurilor de energie

Descarca document - ghidul cardurilor de energie

Link - ghidul cardurilor de energie

----------

Cerere ajutor incalzire locuinta si supliment energie

Cerere PDF inteligent

Tutorial completare PDF inteligent

Informații pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie 2023-2024

Informații generale

Beneficiari

Acte necesare

Depunerea documentelor

Cerere scurta

Tipuri de ajutoare de încălzire

Lista bunurilor

Dosar alocaţie de stat (L. 61/1993 - până la 2 ani)

 1. Certificat naştere nou născut, original + copie xerox.
 2. Act de identitate mamă, tata original + copie xerox.
 3. Dosar plic
 4. Livret de familie + copie xerox

----------

Formulare

Cerere solicitare ancheta sociala  

Cerere solicitare ancheta sociala - format PDF

Cerere angajare asistent personal

Cerere angajare asistent personal - format PDF

Cerere card legitimatie

Cerere card legitimatie - format PDF

Cerere ancheta comisie DGASPC

Cerere ancheta comisie DGASPC - format PDF

Cerere indemnizatie suma fixa

Cerere indemnizatie suma fixa - format PDF

Acte necesare indemnizatie handicap adult-minor

----------

 

  Dosar indemnizaţie nou născut (L. 416/2001 art. 25)

 1. Certificat naştere nou născut, original + copie xerox.
 2. Certificate naştere pentru ceilalţi copii, (dacă este cazul) copii xerox.
 3. Act de identitate mamă, original + copie xerox
 4. Act de identitate tată, original + copie xerox.
 5. Livret de familie, original + copie xerox cu filele scrise.
 6. Adeverinţă - negaţie (dacă naşterea nu a fost înregistrată la  primăria municipiului Dej), de la primăria localităţii unde a fost înregistrată naşterea.
 7. Dosar plic

  

  Indemnizația lunară pentru creșterea copilului

 1. actul de identitate al solicitantului
 2. certificat de naștere al copilului și (după caz) livret de familie
 3. certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz
 4. adeverinţă eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate sau, după caz, alte dovezi, din care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate
 5. adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau, după caz, declarația pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul realizează venituri profesionale supuse impozitului
 6. alte acte necesare, după caz, stabilirii dreptului
 7. cerere (copie) adresată angajatorului privind acordarea concediului pentru îngrijirea copilului
 8. decizie de suspendare
 9. dosar plic.

 

Actele necesare pentru Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor le puteti 

descarca accesand linkul de mai jos:

 SPCEP Dej