Anunțuri

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134,  alin. (1) și alin.  (2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, vă facem cunoscut că se convoacă şedinţa de îndată  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc  în data de 20 octombrie 2023, ora 1100

Lucrările ședinței se vor desfășura online, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici ai proiectului ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A COLEGIULUI NAȚIONAL ANDREI MUREȘANU, DEJ.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării valorii totale a investiției: ”DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ALTERNATIV ÎN MUNICIPIUL DEJ – punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej” Cod SMIS 123525.

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise către consilieri, în format electronic, prin e-mail, începând cu data de 19 octombrie 2023 și pe suport de hârtie către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 

Consultare publică variantele de traseu Drumul de mare Viteza "Dej – Bistrita"
Consultare publică variantele de traseu Drumul de mare Viteza "Dej – Bistrita"

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE(CNAIR) a lansat procesul de consultare publică ce are ca scop prezentarea și asigurarea accesului la variantele de traseu studiate pentru Drumul de mare Viteza "Dej – Bistrita" oricărui factor interest și pentru a oferi posibilitatea de a emite un punct de vedere asupra acestora.

Procesul de consultare publică se va încheia în data de 22.10.2023 ora 23:59.

Opiniile pot fi formulate în cadrul chestionarului on-line, accesând link-ul de mai jos:

https://cloud.andnet.ro/index.php/apps/forms/s/WY2maNyEy3sGp7pJ9oo7bQjD

Lucrări pe strada Dobrogeanu Gherea în cadrul Programului ”Anghel Saligny”
Lucrări pe strada Dobrogeanu Gherea în cadrul Programului ”Anghel Saligny”

Primăria Municipiului Dej anunță demararea lucrărilor pe strada Dobrogeanu Gherea în cadrul Programului ”Anghel Saligny”.  

Lucrările vizează atât zona pietonală cât și carosabilă pe porțiunea cuprinsă între: intersecția cu strada Pandurilor până la intrarea în baza militară, situată pe Dealul Florilor.

Intervențiile fac parte din proiectul ,, Modernizare  străzi în municipiul Dej” -37 străzi, finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”.  

Se distribuie cererile pentru ajutoarele de încălzire
Se distribuie cererile pentru ajutoarele de încălzire

Primăria Municipiului DEJ, prin  Direcția de Asistență Socială anunță demararea procedurilor privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, în conformitate Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Potrivit Legii nr. 226/2021, familiile și persoanele singure pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie dacă veniturile medii nete lunare sunt: 2053 lei pentru persoanele singure, respectiv 1386 lei/ membru în cazul familiilor.

Persoanele eligibile interesate pot prelua cererile de la Direcția de Asistență Socială, poarta 2, începând cu data de 16 OCTOMBRIE.

Cererile completate, semnate și actele justificative pot fi depuse începând cu data de 1 NOIEMBRIE, astfel:

 

Documentele pot fi depuse individual sau prin intermediul asociațiilor de proprietari .

Toate informațiile privind actele necesare, tipurile de ajutoare, categoriile de beneficiari, modelul de cerere se regăsesc afișate la Primăria Municipiului Dej, poarta 2, Serviciul de Asistență Socială, sau pe site-ul  www.primariadej.ro, Secțiunea Acte necesare, Acte necesare pentru activități de asistență socială sau accesând link-ul: Ajutoare de încălzire 2023-2024

IMPORTANT!

 

Utilizează pentru încălzire

Venit mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire

Persoană singură

Familii

 

Agent termic

Gaze naturale

Energie electrică

Combustibili

solizi

2053 lei/persoana singură

1386 lei/membru de familie

 

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Toate informațiile privind actele necesare, tipurile de ajutoare, categoriile de beneficiari, modelul de cerere se pot descărca si de pe link-urile de mai jos:

Informații generale

Beneficiari

Acte necesare

Depunerea documentelor

Cerere scurta

Tipuri de ajutoare de încălzire

Lista bunurilor

 

 

 

 

Materiale informative privind colectarea selectivă și risipa alimentară
Materiale informative privind colectarea selectivă și risipa alimentară

Dejenii pot depune la primărie actele pentru Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local
Dejenii pot depune la primărie actele pentru Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local

Dejenii care s-au înscris pe site-ul AFM în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local, pot depune începând cu data de astăzi, 4 octombrie, actele în vederea casării autoturismele uzate, conform  Procedurii interne privind participarea persoanelor fizice, având calitatea de solicitanţi de finanţare în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu, precum şi procesul de înregistrare al acestora. Procedura poate fi consultată  pe site-ul Primăriei Municipiului Dej, https://www.primariadej.ro/, Informații Publice, Programul Rabla Local sau accesând link-ul: Procedură internă .

Primăria Municipiului Dej a obținut finanțarea pentru 500 de autoturisme în cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local, 303 dejeni înscriindu-se în program.

Lista persoanelor eligibile a fost transmisă Primăriei Municipiului Dej de către Administrația Fondului de Mediu( AFM), a fost publicată pe site-ul www.primariadej.ro și se regăsește la următorul link: Lista persoane eligibile .

Conform procedurii interne( regulament) a Primăriei Municipiului Dej,  privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate,  persoanele fizice care se regăsesc pe lista comunicata de către AFM , pot ridica/descărca Cererea tip și lista documentelor necesare  ( Anexa nr.1 la Regulament ), în vederea depunerii dosarului astfel:
- de la Centrul de Informații pentru Cetățeni, din cadrul Primăriei Municipiului Dej, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00
- pot descărca formularul de Cerere tip, împreuna cu lista documentelor necesare de pe site-ul Primăriei Municipiului Dej, https://www.primariadej.ro/, Informații Publice, Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local

- pot descărca formularul Cerere tip, împreuna cu lista documentelor necesare accesând link-ul: Cerere tip .

Depunerea cerererii tip şi a documentelor justificative se poate face:

- on-line prin expedierea pe adresa de e-mail: primaria@dej.ro,  a documentelor scanate, conţinând semnătura beneficiarului,

- fizic, la Registratura Primăriei Municipiului Dej, Str.1 Mai, Nr.2, Centrul de Informații pentru Cetățeni (CIC), zilnic de luni până vineri între orele 08:00-16:00;

După analiza cererilor și a documentelor aferente, persoanele fizice a căror dosare au fost declarate eligibile, parcurg următoarele etape:

a) încheie şi semnează contracte de finanţare cu Primăria Municipului Dej, prin (Anexa 2 la prezentul regulament);

b) casează autovehiculul numai prin intermediul colectorilor autorizaţi şi prezintă dovada casării, respectiv certificatul de distrugere;

c) radiază din circulaţie şi din evidenţa fiscală a Primăriei Municipiului Dej şi prezintă certificatul de radiere.

Suma de 3.000 de lei va fi virată de către Primăria Municipiului Dej în contul bancar indicat de beneficiar.

 

Documente necesare:

 a) Cerere, Anexa nr.l la (regulament);

b) Actul de identitate al proprietarului autoturismului în copie, semnată "conform cu originalul" de către solicitant;

c) Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare), în copie, semnate "conform cu originalul" de către solicitant;

d) în cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii prcedurii succesorale, dovada deţinerii proprietăţii, respectiv hotărârea judecătorească, certificatul de moştenitor etc.;

e) împuternicire notarială (dacă este cazul);

f) Certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Impuneri încasări Control Persoane Fizice din cadrul Direcţiei economice a Primăriei Municipiului Dej care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul local;

g) Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat;

h) Contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare

 

Pentru a putea beneficia de stimulentul de casare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie o persoană fizică cu domiciliu în municipiul Dej;

b) să dețină în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și să se afle în evidențele fiscale ale municipiului Dej, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

c) să nu aibă obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

d) să nu fi obținut și nici să nu fie pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020—2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în program;

e) să nu fie condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) să se angajeze să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

g) să se angajeze că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale delegatului;

b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;

c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;

d) conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

Se depun cererile pentru locuințe de tip A.N.L.
Se depun cererile pentru locuințe de tip A.N.L.

Primăria  Municipiului Dej anunță demararea procesului de depunere a cererilor pentru locuințele tip A.N.L.

Astfel în perioada 02.10.2023 – 31.12.2023,  tinerii  cu vârsta de pana la 35 de ani și au un loc de muncă în municipiul Dej pot depune cereri în vederea obținerii  unei locuințe, destinată închirierii, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, în blocul cu 60 apartamente, situat pe strada Fericirii.

             Persoanele interesate pot ridica/descărca formularul de Cerere tip ( anexa nr.1 la Regulament )  și lista documentelor necesare ( anexa nr.2 la regulament ), în vederea depunerii dosarului astfel:

*          de la  Centrul  de Informații pentru Cetățeni, din cadrul  Primăriei Municipiului Dej, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00

*          pot descărca formularul de Cerere tip, împreuna cu lista documentelor necesare de pe site-ul  Primăriei Municipiului Dej, www.primariadej.ro, secțiunea „Informații Publice” „ Locuințe A.N.L.”, Informatii publice-ANL .

*          pot descărca formularul de Cerere tip, împreuna cu lista documentelor necesare accesând link-urile: Anexa 1 Cerere tip ANL , Anexa 2 Documentele necesare .

 

         Dosarul complet, respectiv cererea și documentele aferente pot fi depuse, în vederea înregistrării, la Centrul de Informații pentru Cetățeni, din cadrul  Primăriei Municipiului Dej, de luni până vineri, între orele 08,00 – 16,00 sau online la adresa de e-mail:  cereri.anl@dej.ro

         Analiza cererilor  și documentelor atașate cererii de solicitare, se va face după încheierea perioadei de depunere, respectiv în perioada: 03.01.2024- 28 februarie, 2024.

        Informații privind regulamentul care stă la baza  cadrului general de analiza si soluționare a cererilor de repartizare a locuințelor pentru tineri , de tip A.N.L. , închirierea , administrarea si exploatarea acestora , in Municipiul Dej, aprobat prin HCL nr.150/28.09.2023, cât și a Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, in Municipiul Dej aprobat prin H.C.L.nr. 118/11.08.2023, pot fi studiate  pe site-ul  Primăriei Municipiului Dej, www.primariadej.ro, secțiunea „Informații Publice” „ Locuințe A.N.L.”  sau accesând link-ul: Informatii publice-ANL .

       Întreg procesul se supune și este conform Regulamentului privind reglementarea cadrului general de analiza și soluționare a cererilor de repartizare a locuințelor pentru tineri, de tip A.N.L. , închirierea , administrarea și exploatarea acestora în Municipiul Dej, aprobat prin H.C.L.nr. 150/28.09.2023,  în baza Legii nr. 152/1998, cu modificările și completările ulterioare, și a H.G. 962/2001 de aprobare a normelor de aplicare a Legii nr. 152/1998;

 

                   Criterii de acces la locuință (persoane eligibile):

 

1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în Municipiul Dej .

 NOTĂ: Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști și nici chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.

3. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea profesională în Municipiul Dej , cu contract de munca pe perioada nedeterminată , iar calitatea de angajat să fie de cel putin  un an de zile  anterior depunerii dosarului , calitate care trebuie mentinută si la data repartizarii locuintei.

4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

 

LICITAȚIE PUBLICĂ privind închiriere parcări
LICITAȚIE PUBLICĂ privind închiriere parcări

PRIMĂRIA DEJ

ORGANIZEAZĂ

LICITAȚIE PUBLICĂ

Privind închirierea parcărilor situate în cartier Dl. Florilor (str. Dl. Rozelor, Tomis, Orizont, Petuniei, Amurg, Unirii, Ec. Teodoroiu, Crangului ) și cartier 1 Mai

(LOCURI RAMASE LIBERE DUPĂ LICITAȚIILE ANTERIOARE  )

          Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Primăriei Dej, -Serviciul Tehnic, camera 35 începând cu data de 02.10.2023 INTRE ORELE 08,00-12,00.

     Data limită de depunere a ofertelor este  11 .10.2023, ora 10,00.

     Evaluarea ofertelor se va face în data de 12.10. 2023, ora 11,00.                                                                         

Primar

Ing. Morar Costan

Ultima zi de înscriere în Programul Rabla Local
Ultima zi de înscriere în Programul Rabla Local

 

Dejenii care vor să renunțe la autoturismul uzat se pot mai pot înscrie în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local până astăzi, 29 septembrie 2023, ora 23:59.

Primăria Municipiului Dej a obținut finanțarea pentru 500 de autoturisme în cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local, numărul maxim de autovehicule prevăzut pentru localitățile cu o populaţie cuprinsă între 10.001 şi 50.000 de locuitori.

În cadrul programului se oferă fiecărei persoane suma de 3.000 de lei, dacă renunță la autoturismul uzat pe care îl are în proprietate, cu o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, fără obligativitatea de a-și achiziționa un alt autoturism.

Înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului se realizează prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție de către AFM, până pe 29 septembrie 2023, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat Municipiului Dej, respectiv 1.200.000 lei.

ETAPE INSCRIERE

Conform precizărilor AFM, persoanele fizice trebuie să își creeze un cont de utilizator pe site-ul https://www.afm.ro/. Dacă există un cont deja creat, acesta este valabil doar dacă a fost utilizat în cadrul unui program destinat persoanelor fizice (de ex. programul „Casa Verde fotovoltaice 2023”). După crearea contului dejenii pot depune solicitarea de înscriere în program.

În cadrul unui cont pot fi realizate înscrieri aferente unui singur CNP. Persoana fizică se poate înscrie o singură dată în aplicație.

Persoana fizică trebuie să aibă domiciliu pe raza Municipiului Dej.

După înscriere, AFM întocmește lista cu persoanele fizice eligibile și o comunică municipalității. Primăria Municipiului Dej va publica lista cu persoanele fizice eligibile, după care aceste persoane demarează procedura de casare a autovehicului, care va fi publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Dej.

După semnarea contractului de finanțare cu UAT-ul, persoana fizică va casa și va radia din circulație și din evidența fiscală autovehiculul uzat și va beneficia de stimulentul pentru casare de 3.000 de lei (2.400 lei alocați din Fondul pentru mediu şi 600 lei susţinuți din bugetul local).

Pentru a putea beneficia de stimulentul de casare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie o persoană fizică cu domiciliu în municipiul Dej;

b) să dețină în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și să se afle în evidențele fiscale ale municipiului Dej, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

c) să nu aibă obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

d) să nu fi obținut și nici să nu fie pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020—2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în program;

e) să nu fie condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) să se angajeze să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

g) să se angajeze că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale delegatului;

b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;

c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;

d) conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

Conform ghidului de finanțare, AFM asigură 80% din stimulentul de casare, 1.200.000 lei, iar Primăria Municipiului Dej va cofinanța proiectul cu 20% din stimulent, respectiv 300.000 lei.

Instrucțiunile privind înscrierea persoanelor fizice în cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local sunt detaliate pe site-ul AFM la următorele link-uri:

https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php

https://www.afm.ro/.../anunt_pf_rabla_local_25.07.2023.pdf

Expoziție de artă plastică la Muzeul Municipal Dej
Expoziție de artă plastică la Muzeul Municipal Dej

Primăria Municipiului Dej, prin Muzeul Municipal Dej, vă invită, Luni, 2 octombrie 2023, ora 18:00, la Vernisajul Expoziției de Artă Plastică intitulată „Organic”. Expoziția, sub semnătura artistului Radu Crișan, va fi găzduită în Galeria de Artă a Muzeului Municipal Dej, str. 1 Mai nr.3, între 2 și 16 octombrie 2023.

 

ʺYou cannot get through a single day without having an impact on the   world   around you. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make. ʺ - Jane Goodall

 

Pentru cei care îl cunosc, Radu Crişan face diferenţa în multe domenii. Este un profesionist în aria lui de activitate, este un iubitor al muntelui şi al naturii pe care le respectă cu sfinţenie, iar prin acest demers artistic iese din zona de anonimat şi cu siguranţă va face o diferenţă în domeniul artelor vizuale.

Gândită ca expoziţie manifest ce atinge tema majoră a încălzirii globale, etalarea pe simeze a lucrărilor se face sub forma unei succesiuni narative, având un moment introductiv domol- Earth Tones, un fir epic consistent, progresiv- a se vedea seria de lucrări Crepuscul- Oasis, cu alternanţe conflictuale date de seria de lucrări Rust- Pulse şi un final optimist, cu efect curativ, dat de compoziţia Heal the World.

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, ORGÁNIC defineşte, pe de o parte, ceva care ține de structuraesența, funcțiile unui organ(ism); referitor la organe și organisme; care intră în compoziția chimică a organismului viețuitoarelor, care este unitarinseparabil. Pe de altă parte se referă la structura unui tratat sau a unei lucrări. Iată, aşadar, cum artistul a ales un titlu atât de sugestiv şi totodată cuprinzător pentru expoziţia sa, făcând referire atât la structura compoziţională a lucrărilor, cât şi la tematica în sine. 

Apelând la mixed media, ce implică amestecarea diferitelor medii creative pentru a compune o lucrare ce încorporează mai multe forme de artă sau materiale, artistul trece dincolo de materialele artistice tradiţionale de asemenea folosite (ex. vopsele acrilice) şi include materiale şi obiecte neconvenţionale. Rust este lucrarea în care se regăsesc cerneală acrilică, cerneală iridiscentă, rugină lichidă sau alte medii de rugină în combinaţie cu vopsele acrilice sau activatori. În realizarea unor lucrări precum Burnt Dreams sau Pulse artistul a apelat la pasta acrilică de modelaj sau relief paste.  Un alt material folosit este gletul de ipsos sau gletul de ciment alb, atât de bine reliefat în lucrarea Fossil.

Pe lângă toate aceste medii creative menţionate, Radu Crişan foloseşte cu dibăcie şi, cu siguranţă, şi cu o oarecare afinitate furnirul. Aş îndrăzni să spun că începând cu această primă personală, artistul tocmai şi-a amprentat stilul, remarcându-se prin această notă proprie. Modelând şi lucrând peste 20 de ani structuri metalice sau din lemn, realizând mobilier sau piese de design, artistul a făcut foarte uşor trecerea spre lumea artei, iar astfel de materiale îi definesc actul şi viziunea artistică. Nu este de neglijat nici moştenirea genetică. Mama, fiind educatoare şi-a pus amprenta asupra copilului şi tânărului în formare, insulfându-i valori precum stoicism, consecvenţă, minuţiozitate şi, cel mai important, curiozitate- pentru lumea şi oamenii din jur, pentru natură, pentru culori, desen şi acuarelă. Pe linie paternă, munca minuţioasă şi constantă la realizarea de hărţi alături de tatăl grafician, a avut o contribuţie consistentă la definirea lui ca şi artist.

Revenind la furnir, trebuie menţionat faptul că acesta este generos, dar în acelaşi timp delicat utilizat în lucrări, sub diferite forme sau texturi ce definitivează mesajul acestora, punctând detalii organice: nuc american în Wildhoney,  plop bubos în Oasis, frasin în Moments Before sau wenge în extrem de tuşantul Heal the World.

Chiar dacă lucrările nu ies din sfera suportului clasic canvas, multitudinea de medii creative, a tehnicilor şi mai ales a uneltelor folosite – unelte de tras: raclete, cuţite, plexiglas, completate de penson face ca Radu Crişan să iasă din anonimat şi să se remarce în acest domeniu. Este un debut care ne îndreptăţeşte să aşteptăm următoarele expoziţii.

Fie ca Organic să marcheze începutul unei cariere artistice remarcabile, iar publicul să îl valideze şi să îl valorifice pe artist!

                                                                                              Comisar de expoziţie Loredana Gheorghiu

 

ʺWe can change the world and make it a better place.

It is in our hands to make a difference. ʺ - Nelson Mandela

 

Lucrările de asfaltare pe strada Ecaterina Teodoroiu continuă și mâine, 26 septembrie
Lucrările de asfaltare pe strada Ecaterina Teodoroiu continuă și mâine, 26 septembrie

 

 În cursul zilei de mâine, 26 septembrie, se toarnă al doilea strat de asfalt pe porțiunea cuprinsă între: intersecția străzilor Ecaterina Teodoroiu cu Str. Tudor Vladimirescu și str. Ștefan Cicio Pop și intersecția străzii Ecaterina Teodoroiu cu strada Mărăști.

Pentru derularea în condiții optime și de siguranță a lucrărilor, mâine, 26 septembrie, începând cu ora 09:00 circulația pe zona menționată va fi închisă. De asemenea va fi închisă și coborârea de pe str. Mărăști( intersecție cu str. A.P. Bănuț) în strada Ecaterina Teodoroiu. 

Conducătorii auto sunt rugați să nu parcheze în zona intervențiilor, iar pentru evitarea aglomerațiilor în trafic se recomandă să aleagă străzile adiacente acesteia.

Variante de ocolire a zonei de lucrări:

-Dealul Florilor- Str. Florilor- centru

- str. Crângului- str. Dobrogeanu Gherea- str. Unirii- str. Florilor – centru

-str. Mihai Viteazu- str. Nichita Stănescu- str. Crângului

- Centru – str. Florilor

- centru- str. Avram Iancu- str. Horea- str. Florilor

- centru – str. Carpați- str. Florilor

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat pe parcursul lucrărilor și vom face tot ce este posibil astfel încât lucrările să fie finalizate în timp cât mai scurt și în funcție de condițiile meteorologice.

Lucrările se realizează în cadrul proiectului cu finanțare nerambursabilă „Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană, reprezentat de strada Unirii, strada Dobrogeanu Gherea, strada Ecaterina Teodoroiu, strada Regina Maria, Strada Mircea cel Bătrân, strada Mărășești (între Mircea cel Bătrân și str. Gh. Șincai), strada Gheorghe Șincai, strada 1 Mai (între strada G. Coșbuc și strada I.P. Reteganul), strada Crângului.

Se continuă lucrările de turnare a covorului asfaltic pe strada Ecaterina Teodoroiu.
Se continuă lucrările de turnare a covorului asfaltic pe strada Ecaterina Teodoroiu.

 

În cursul zilei de astăzi, 25 septembrie, se toarnă al doilea strat de asfalt pe porțiunea cuprinsă între: intersecția străzilor Avram Iancu, cu str. Eroilor, str. Mihai Viteazu și str. Ecaterina Teodoroiu și intersecția străzilor Ecaterina Teodoroiu cu Str. Tudor Vladimirescu și str. Ștefan Cicio Pop.

Pentru derularea în condiții optime și de siguranță a lucrărilor, începând cu ora 09:00 circulația pe zona menționată va fi închisă. De asemenea va fi închisă str. Eroilor pe porțiunea cuprinsă între: intersecția cu str. Țibleșului și intersecția cu str. Ecaterina Teodoroiu.

Conducătorii auto sunt rugați să nu parcheze în zona intervențiilor, iar pentru evitarea aglomerațiilor în trafic se recomandă să aleagă străzile adiacente acesteia.

Variante de ocolire a zonei de lucrări:

- Dealul Florilor - str. Ecaterina Teodoroiu- str. Ștefan Cicio Pop

-Dealul Florilor- Str. Florilor- centru

- str. Mihai Viteazu- str. Liviu Rebreanu- str. Tudor Vladimirescu-str. Ștefan Cicio Pop – str. Ecaterina Teodoroiu

- centru- str. Avram Iancu- str. Horea

- centru – str. Carpați- str. Florilor

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat pe parcursul lucrărilor și vom face tot ce este posibil astfel încât lucrările să fie finalizate în timp cât mai scurt și în funcție de condițiile meteorologice.

Lucrările se realizează în cadrul proiectului cu finanțare nerambursabilă „Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană, reprezentat de strada Unirii, strada Dobrogeanu Gherea, strada Ecaterina Teodoroiu, strada Regina Maria, Strada Mircea cel Bătrân, strada Mărășești (între Mircea cel Bătrân și str. Gh. Șincai), strada Gheorghe Șincai, strada 1 Mai (între strada G. Coșbuc și strada I.P. Reteganul), strada Crângului".

 

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134,  alin. (1) și alin.  (2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, se convocă şedinţa ordinară  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc           

în data de 28 septembrie 2023, ora 1300

Lucrările ședinței se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local al Municipiului Dej, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

1.Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru  executarea lucrărilor de construire LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, în Municipiul Dej, Strada Vâlcele, Nr. 42D.    

2.Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PLAN URBANISTIC ZONAL pentru  executarea lucrărilor de construire LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE, în Municipiul Dej, Zona Mulatău.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PLAN URBANISTIC ZONAL pentru  PARCELARE IMOBILE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚE INDIVIDUALE, în Municipiul Dej, Strada Frunzișului.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism - PLAN URBANISTIC ZONAL pentru  executarea lucrărilor de CONSTRUIRE 2 CORPURI LOCUINȚE COLECTIVE, AMENAJĂRI  EXTERIOARE ȘI ÎMPREJMUIRE, în  Municipiul Dej, Strada Crângului, Nr. 33A.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Plan Urbanistic de Detaliu  pe Strada Burebista, Nr. 46

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea    Plan Urbanistic de Detaliu pe Strada Lucian Blaga, Nr. 2.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Plan Urbanistic Zonal pe Strada Veveriței, Nr. 31 A.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic de Detaliu pe Strada Podgorenilor, Nr. 2 D.

9.Proiect de hotărâre privind documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru executarea lucrărilor de CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE, în Municipiul Dej, Strada Iuliu Maniu, Nr. 4A.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în Dej, Strada Piața Lupeni, Nr.4,  înscris în C.F. Nr. 59744 Dej.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului situat în Dej, Strada 1 Mai, Nr.3,  înscris în C.F. Nr. 52832 Dej.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Dej,  județul Cluj,  înscris în C.F. Nr. 65190 Dej.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Dej, Strada Mărășești, Nr. 22, bl. D, parter (la ap.2), pe care este edificată o Extindere la parterul blocului.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de închiriere pentru terenul situat în Dej, Strada Crângului, Nr. 5, bl. T 10, parter (la ap. 39), pe care este edificată o Extindere la parterul blocului.

15.Proiect de hotărâre privind introducerea în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public  al Municipiului Dej însușit prin H.C.L. 64/2001, atestat prin H.G. 969/2002, înscrierea în C.F. a imobilului "Sală de sport școlară, Școala Gimnazială Avram Iancu Corp B, Strada Aurora Nr.5, Municipiul Dej, județul Cluj " și darea în administrare a acestui imobil.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind reglementarea cadrului general de analiză și soluționare a cererilor de repartizare a locuințelor pentru tineri, de tip A.N.L. , închirierea, administrarea și exploatarea acestora, în Municipiul Dej.

17. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Dej

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico - economici din cadrul proiectului: ”CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI DEJ, JUDEȚUL CLUJ”.

19. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor- cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României pentru anii școlari  2023-2029.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Dej.

21.Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise către consilieri, în format electronic, prin e-mail, începând cu data de  22 septembrie  2023 și pe suport de hârtie către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Restricții de circulație în zona centrală pentru lucrări la carosabil
Restricții de circulație în zona centrală pentru lucrări la carosabil

Primăria Municipiului Dej anunță continuarea lucrărilor în zona centrală, prin intervenții la partea carosabilă, pe porțiunea cuprinsă între: intersecția străzii Piața Bobâlna cu str. George Coșbuc și sensul de ocolire din zona Cercului Militar.

Pentru derularea în condiții optime și de siguranță a lucrărilor, începând cu data de 21 septembrie ora 06:00, circulația pe porțiunea menționată  va fi restricționată pe ambele sensuri. Va fi închis accesul auto în Piața Bobâlna dinspre str. Nicolae Titulescu și de pe strada George Coșbuc și se va putea circula din Piața Lupeni spre strada Petru Rareș și str 1 Mai( zona primăriei).

Conducătorii auto sunt rugați să nu parcheze în zona intervențiilor, iar pentru evitarea aglomerațiilor în trafic se recomandă să aleagă străzile adiacente acesteia.

Pe perioada lucrărilor va fi posibilă aprovizionarea agenților economici din zona de lucrări.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat pe parcursul lucrărilor și vom face tot ce este posibil astfel încât lucrările să fie finalizate în timp cât mai scurt și în funcție de condițiile meteorologice.

Lucrările se realizează în cadrul proiectului cu finanțare nerambursabilă ,,Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon în zona centrală a municipiului Dej ”.

287 dejeni s-au înscris în programul Programul Rabla Local, înscrierile continuă
287 dejeni s-au înscris în programul Programul Rabla Local, înscrierile continuă

287 dejeni s-au înscris în programul Programul Rabla Local, înscrierile continuă până în  29 septembrie 2023, ora 23:59

 

Persoanele fizice care vor să renunțe la autoturismul uzat se pot înscrie în continuare în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local până pe 29 septembrie 2023, ora 23:59.

Astfel, dejenii care nu au reușit să se înscrie până în data de 31 august, data inițială anunțată ca termen limită de înscriere, mai au la dispoziție 10 zile, respectiv până în 29 septembrie 2023, ora 23:59.

Primăria Municipiului Dej a obținut finanțarea pentru 500 de autoturisme în cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local, numărul maxim de autovehicule prevăzut pentru localitățile cu o populaţie cuprinsă între 10.001 şi 50.000 de locuitori.

Până astăzi, 20 septembrie s-au înscris în program pe site-ul AFM 287 persoane, 213 poziții mai fiind disponibile pentru  dejenii care vor să-și caseze autoturismele uzate.

În cadrul  programului se oferă fiecărei persoane suma de 3.000 de lei, dacă renunță la autoturismul uzat pe care îl are în proprietate, cu o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, fără obligativitatea de a-și achiziționa un alt autoturism.

Înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului se realizează prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție de către AFM, până pe 29 septembrie 2023, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat Municipiului Dej, respectiv 1.200.000 lei.

 

ETAPE INSCRIERE

Conform precizărilor AFM, persoanele fizice trebuie să își creeze un cont de utilizator pe site-ul https://www.afm.ro/. Dacă există un cont deja creat, acesta este valabil doar dacă a fost utilizat în cadrul unui program destinat persoanelor fizice (de ex. programul „Casa Verde fotovoltaice 2023”). După crearea contului, în momentul în care AFM va deschide sesiunea de finanțare pentru persoanele fizice, dejenii pot depune solicitarea de înscriere în program.

În cadrul unui cont pot fi realizate înscrieri aferente unui singur CNP. Persoana fizică se poate înscrie o singură dată în aplicație.

Persoana fizică trebuie să aibă domiciliu pe raza Municipiului Dej.

După înscriere, AFM întocmește lista cu persoanele fizice eligibile și o comunică municipalității. Primăria Municipiului Dej va publica lista cu persoanele fizice eligibile, după care aceste persoane demarează procedura de casare a autovehicului, care va fi publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Dej.

După semnarea contractului de finanțare cu UAT-ul, persoana fizică va casa și va radia din circulație și din evidența fiscală autovehiculul uzat și va beneficia de stimulentul pentru casare de 3.000 de lei (2.400 lei alocați din Fondul pentru mediu şi 600 lei susţinuți din bugetul local).

 

Pentru a putea beneficia de stimulentul de casare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie o persoană fizică cu domiciliu în municipiul Dej;

b) să dețină în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și să se afle în evidențele fiscale ale municipiului Dej, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

c) să nu aibă obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

d) să nu fi obținut și nici să nu fie pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020—2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în program;

e) să nu fie condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) să se angajeze să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

g) să se angajeze că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale delegatului;

b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;

c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;

d) conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

Conform ghidului de finanțare, AFM asigură 80% din stimulentul de casare, 1.200.000 lei, iar Primăria Municipiului Dej va cofinanța proiectul cu 20% din stimulent, respectiv 300.000 lei.

Instrucțiunile privind înscrierea persoanelor fizice în cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local sunt detaliate pe site-ul AFM la următorele link-uri:

https://www.afm.ro/.../anunt_pf_rabla_local_25.07.2023.pdf

ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU - PROGRAM CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE" (afm.ro)