Anunțuri

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134 din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 29 noiembrie  2022, ora 1400

          Lucrările se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind indexarea și aprobarea impozitelor și  taxelor locale.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Dej, în anul școlar 2022 – 2023.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a numărului de posturi pentru Spitalul Municipal Dej.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru Asociația ”Viitorul Copiilor Ramsau” Dej.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Dej.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din evidența contabilă a unității Administrativ Teritoriale Dej, respectiv din Contul 231 – Imobilizări corporale în curs a unor obiective de investiții.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Contractului de concesiune pentru terenul situat în Municipiul Dej, Strada Mircea cel Bătrân Nr. 5, Bl. N 2, parter, pe care este edificată o ”Extindere la parterul blocului” (la ap. 21).
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pe Strada Regele Ferdinand I, Nr. 9, Municipiul Dej.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Dej.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul III al anului 2022.
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Dej și bugetul de venituri și cheltuieli  a Spitalului Municipal Dej.
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență în sumă totală de 137.435 lei ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din data de 13.05.2022.
 13. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 23 noiembrie  2022 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, - financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

  

 

 Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

În atenția Proprietarilor de garaje care dețin contracte cu Electrica Furnizare SA
În atenția Proprietarilor de garaje care dețin contracte cu Electrica Furnizare SA

Dejenii cu venituri reduse pot fi racordați gratuit la rețelele de apă și canalizare existente, cu bani din PNRR
Dejenii cu venituri reduse pot fi racordați gratuit la rețelele de apă și canalizare existente, cu bani din PNRR

Primăria Municipiului Dej informează că prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) se va finanța programul ,,Prima Conectare la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare”.

Programul vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat), iar solicitarea de finanțare va fi depusă de către Compania de Apă ,,Someș”.

Pentru a beneficia de program familiile sau persoanele singure, cu venituri sub 2550 lei net/membru de familie, care au domiciliul într-o gospodărie neracordată/nebranşată la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi care se află pe raza teritorială a municipiului Dej, se pot prezenta la Registratura Primăriei Municipiului Dej, zilnic de luni până vineri între orele 08:00-16:00 până în data de 28 noiembrie 2022, în scopul luării în evidență.

În acest sens persoanele interesate vor depune următoarele acte:

 • Copie act de identitate pentru titular și toți membrii familiei
 • Documente care să ateste venitul tuturor membrilor familiei( cupon pensie, cupon șomaj, adeverință de salar, indemnizații, adeverință de la finanțe pentru cei care nu au venit, etc)
 • Extras CF

De asemenea persoanele interesate ( beneficiarii finali) trebuie să își exprime Acordul pentru participarea în cadrul Programului.

Modelul de acord poate fi preluat de la Registratura Primăriei Municipiului Dej sau poate fi descărcat accesând următorul link Model de acord

După verificarea eligibilității vor fi urmate procedurile administrative în scopul  transmiterii situației către Compania de Apă Someș S.A., cea care va depune cererea de finanțare și va implementa proiectul, după aprobarea cererii de finanțare.

 

Pentru a beneficia de fondurile pentru racordarea la rețelele de apă și canalizare, persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- este persoană singură cu venituri reduse/face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie);

- are domiciliul într-o gospodărie neracordată/nebranşată la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare şi care se află pe raza teritorială a municipiului Dej

- îşi exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităţilor şi realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branşarea gospodăriei în care locuieşte la sistemul centralizat de canalizare/alimentare cu apă

 -terenul pe care se vor face lucrările de branșare/racordare trebuie să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară, să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, să nu fie revendicat.

 

 

 

 

 

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2) și 134 alin(4) din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă  şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc

în data  de  11  noiembrie  2022, ora 1300

         Lucrările ședinței se vor desfășura pe platforma  on-line, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și finanțarea multianuală pentru obiectivul de investiții: “Amenajare parcare strada Carpați în Municipiul Dej, județul Cluj”.

2. Proiect de hotărâre privind însușirea și actualizarea poziției 55 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej, atestat prin H.G.969/2002, conform Anexă.

 

3.Proiect de hotărâre privind însușirea și actualizarea poziției 56 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej, atestat prin H.G.969/2002, conform Anexă.

4.Proiect de hotărâre privind însușirea și actualizarea poziției 57 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej, atestat prin H.G.969/2002, conform Anexă.

5.Proiect de hotărâre privind însușirea și actualizarea poziției 58 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Dej, atestat prin H.G.969/2002, conform Anexă.

6.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de parcelare forțată a imobilului înscris în CF nr.50687 Dej, CFnr.52809 Dej, CF nr.51440 Dej, CF nr.59888 Dej cuprins la poziția 55, poziția 56, poziția 57, poziția 58 din Inventarul bunurilor care aparțin domneiului public al municipiului Dej, atestat prin H.G.969/2002, conform Anexă.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 10  noiembrie  2022 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico, -financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

Se pot depune în continuare solicitări pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate
Se pot depune în continuare solicitări pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Primăria Municipiului Dej prelungește termenul de depunere a solicitărilor pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate până în data de  29 noiembrie, urmare ultimului anunț al Agenției Fondului de Mediu, potrivit căruia sesiunea de lansare a programului va avea loc în prima parte a anului 2023 și nu în data de 11 noiembrie, așa cum era anunțat anterior.

 137 de persoane  au depus solicitări la Primăria Municipiului Dej pentru a se înscrie în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

Depunerea solicitărilor se prelungește până în data de 29 noiembrie 2022 ( inclusiv).

Persoanele interesate pot depune solicitări zilnic de luni până vineri, între orele 08:00-16:00 la Registratura Primăriei Municipiului Dej sau prin e-mail la adresa: primaria@dej.ro.

Modelul de solicitare poate fi descărcat accesând următooarele link-uri Model în format editabil  , Model în format PDF  , sau poate fi preluat de la Registratura Primăriei Municipiului Dej.

Preluarea solicitărilor are ca scop identificarea numărului de autovehicule pentru care Primăria Municipiului Dej va solicita finanțarea Agenției Fondului de Mediu( AFM). 

În momentul în care se va deschide sesiunea de finanțare administrația locală va depune solicitarea de finanțare către Agenția Fondului de Mediu( AFM) și se va încheia contractual de finanțare în limita bugetului alocat sesiunii de finanțare de către AFM.

După semnarea contractului de finanțare cu Agenția Fondului de Mediu, toate persoanele care au depus solicitări pentru a se înscrie în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, vor fi contactate telefonic în scopul completării dosarului cu actele necesare.

Reamintim condițiile de eligibilitate potrivit ORDINULUI nr. 2.261 din 23 august 2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate

 Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:

- este persoană fizică cu domiciliul/reședința în România;

- are domiciliul/reședința pe raza teritorială a UAT Dej;

- deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale UAT Dej;

 - nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

- nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul Rabla Clasic sau prin Programul Rabla Plus, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;

- nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:

- este înregistrat în evidențele fiscale ale UAT Dej;

- la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;

- are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;

- conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).

 Beneficiarul stimulentului de casare se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 4 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului.

MUNICIPIUL DEJ anunță publicul interesat despre depunerea raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul ”CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL DEJ PRIN DECONTAMINAREA ȘI ECOLOGIZAREA SITULUI POLUAT ISTORIC DEJ-NORD”
MUNICIPIUL DEJ anunță publicul interesat despre depunerea raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul ”CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ÎN MUNICIPIUL DEJ PRIN DECONTAMINAREA ȘI ECOLOGIZAREA SITULUI POLUAT ISTORIC DEJ-NORD”

Accesul la videoconferință se face pe platforma ZOOM, accesând linkul următor, în data de 12 decembrie 2022, după ora 15:50 

acces videoconferință 

 

PRIMĂRIA DEJ ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ privind închirierea parcărilor situate în cart. Dl. Florilor (str. Dl. Rozelor, Tomis, Orizont, Petuniei, Unirii, Ec. Teodoroiu, Crangului )și cartier 1 Mai
PRIMĂRIA DEJ ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ privind închirierea parcărilor situate în cart. Dl. Florilor (str. Dl. Rozelor, Tomis, Orizont, Petuniei, Unirii, Ec. Teodoroiu, Crangului )și cartier 1 Mai

Trei programe de investiții pentru zona montană
Trei programe de investiții pentru zona montană

 

Agenția Națională a Zonei Montane(ANZM) lansează pentru zona montană trei programe de sprijin prin care se finanțează mai multe tipuri de investiții:

 • înființare stâne montane
 • înființare centre de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană
 • înființare centre de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană.

Zona montană se definește conform ordinului comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 29/1332/2019, privind aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona montană, unități administrativ teritoriale prevăzute în Anexa nr. 2 la Ordin.

      Programele se adresează atât locuitorilor din zona montană, cât și celor care sunt interesați să investească în acest sector.

      Suma alocată programelor este de aproximativ 200 milioane lei, din bugetul național, iar valoarea proiectelor diferă în funcție de tipul de investiție care se realizează.

 

 1. Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane

Bugetul alocat schemei pentru anul 2022 este de 34.640.000 lei.

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului de investiții este de 300.000 lei, iar intensitatea ajutorului de stat reprezintă 50%.

Beneficiari ai Programului de investiții pot fi:

a)      persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

b)      grupuri de producători;

c)      cooperative agricole;

d)      persoane juridice;

e)      persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industria alimentară.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie crescători de animale;

b) să își desfășoare activitatea în zona montană;

c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investițiile prevăzute în Legea nr. 332/2018 cu modificările ulterioare, de aprobare a Programului de investiții;

 d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.

 

2. Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană

Bugetul alocat schemei pentru anul 2022 este de 92.000.000 lei.

A. Centre de colectare a laptelui:

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 500.000 lei. Intensitatea ajutorului de stat pornește de la 40% din valoarea eligibilă a proiectului, dar poate fi majorată cu câte 20 de puncte procentuale pentru fiecare din situațiile prevăzute mai jos, cu condiția ca ajutorul de stat maximum combinat să nu depășească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției pentru:

a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de ajutor;

b) investițiile care se realizează în zona montană, așa cum este definită la art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 296/2018, cu modificările ulterioare;

c) investiții colective realizate de către grupurile de producători sau cooperative agricole.

B. Centre de prelucrare a laptelui:

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 1.700.000 lei, iar intensitatea ajutorului de stat este de 50%.

C. Centre de colectare și prelucrare a laptelui:

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 1.900.000 lei, iar intensitatea ajutorului de stat este de 50%.

 

Beneficiari ai Programelor de investiții pot fi:

a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

b) grupuri de producători;

c) cooperative agricole;

d) persoane juridice;

e) persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industrie alimentară.

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie producători de lapte din zona montană, precum și producători agricoli din zona montană, conform Legii nr. 296/2018 cu modificările ulterioare, de aprobare a Programului de investiții;

b) să își desfășoare activitatea în zona montană;

c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investiții prevăzute în Legea de aprobare a Programului de investiții;

d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.

 

3.   Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană

Bugetul alocat schemei este de 93.000.000 lei.

 

A. Centre de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 600.000 lei, iar intensitatea ajutorului de stat pornește de la 40% și poate fi majorată cu 20% pentru fiecare din situațiile prevăzute mai jos, cu condiția ca valoarea maximă a ajutorului de stat combinat să nu depășească 90% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției pentru:

a) tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de finanțare;

b) investițiile care se realizează în zona montană în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 333/2018, cu modificările ulterioare;

c) investiții colective realizate de către grupurile de producători sau cooperative agricole.

 

B. Centre de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură

Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului este de 800.000 lei, iar intensitatea ajutorului de stat reprezintă 50%.

 

Beneficiari ai Programelor de investiții pot fi:

a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;

b) grupuri de producători;

c) cooperative agricole;

d) persoane juridice;

e) persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industrie alimentară.

 

Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie producători de fructe de pădure, ciuperci și sau plante medicinale/aromatice, precum și producători agricoli;

b) să își desfășoare activitatea în zona montană;

c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investițiile prevăzute în Legea de aprobare a Programului de investiții;

d)      să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014-2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.

Autoritatea responsabilă cu gestionarea schemelor este Agenția Națională a Zonei Montane.

Mai multe informații pot fi obținute accesând pagina web a Agenției Naționale a Zonei Montane, la secțiunea Programe de investiții: https://azm.gov.ro/.

 

 

 

 

 

Primele 3 proiecte depuse de Primăria Municipiului Dej pentru finanțare prin PNNR, aprobate
Primele 3 proiecte depuse de Primăria Municipiului Dej pentru finanțare prin PNNR, aprobate

Au fost aprobate primele 3 proiecte depuse de Primăria Municipiului Dej pentru finanțare prin PNRR.  Valoarea totală nerambursabilă obținută – peste 9,5 milioane lei( 2 milioane euro)

 1. Primul proiect este „Renovare energetică moderată a clădirii publice Grădinița cu program prelungit ,,Paradisul Piticilor” din Municipiul Dej str. Unirii, nr.1”- PNRR/ C5 – valoare totală de aproximativ  4,2 milioane lei cu TVA ( 873.000 euro). Se vor reabilita termic elementele de anvelopă a clădiri prin înlocuirea tâmplăriei exterioare, termoizolarea pereților și a planșeului superior. De asemenea  se va reabilita  sistemul de încălzire prin înlocuirea rețelei de distribuție și izolarea acesteia, înlocuirea caloriferelor existente, înlocuirea cazanelor din centrala termică. Se vor utiliza soluții alternative de producere a energiei prin montarea unor pompe de căldura sol-apă, montarea de panouri solare și fotovoltaice. Intervențiile din cadrul proiectului  vizează de asemenea eficientizarea iluminatului și reducerea consumului de energie electrică prin reabilitarea instalației de iluminat și înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri LED pentru acest obiectiv.

 

2. Al doilea proiect aprobat vizează elaborarea sau actualizarea și/sau transpunerea în format digital (GIS) a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism precum și  realizarea unei platforme unice în relația cu cetățenii și agenții economici pentru asigurarea unui acces facil al acestora la documentele orașului. Un proiect complementar proiectelor implementate de Primăria Dej, care vizează creșterea accesului digital al cetățenilor la serviciile publice ale administrației locale. Titlul acestui proiect  este „Pași spre Smart City în municipiul Dej”. PNRR/C10. Valoare totală – peste  2.3 milioane lei cu TVA(aprox. 500.000 euro).

3. Al treilea proiect pentru care s-a obținut finanțarea din PNRR/C10 conține două componente specifice domeniului ITS – sisteme inteligente de management urban:

•componenta de digitalizare a parcărilor (smart-parking) 

•componenta de soluții de taxare a călătorilor din transportul public (e-Ticketing). Importanța implementării componentei e-Ticketing se fundamentează pe corelarea cu proiectul complementar privind achiziția mijloacelor de transport ecologice în cadrul Acordului de Parteneriat dintre Municipiul Dej și comunele Cuzdrioara, Jichișu de Jos și Mintiu Gherlii. Astfel, prin achiziția a 6 mijloace de transport de 10m, va fi necesară dotarea acestora cu echipamente specifice pentru validarea și controlul tichetelor de călătorie.

 Titlul acestui proiect  este „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS la nivelul Municipiului Dej”. PNRR/C10. Valoare Totală -peste 2,9 milioane lei cu TVA( aprox. 595.000 euro).

 

Continuă acțiunile de deratizare, dezinfecție și dezinsecție la punctele gospodărești
Continuă acțiunile de deratizare, dezinfecție și dezinsecție la punctele gospodărești

 Primăria Municipiului Dej anunță că în cursul zilei de 25 octombrie, Societatea Supercom, care gestionează salubrizarea la nivelul orașului, va efectua acțiuni de deratizare, dezinfecție și dezinsecție la nivelul punctelor gospodărești.

În cadrul acțiunilor se va interveni prin amplasarea unor cutii de plastic închise și securizate care conțin momeli raticide pe bază de Brodifacum, iar in zona perimetrală a punctelor gospodărești se va aplica prin pulverizare dezinfectantul și insecticidul. 

Cetățenii sunt rugați să nu îndepărteze și să nu deschidă capcanele pentru rozătoare, amplasate în zona punctelor de colectare a deșeurilor și de asemenea să aibă o atenție sporită la animalele de companie, iar în caz de ingerare a substanțelor raticide să se administreze de urgență vitamina K1.

Programul de mamografii gratuite la DEJ se prelungește până în 4 noiembrie
Programul de mamografii gratuite la DEJ se prelungește până în 4 noiembrie

 

Demarat în 21 octombrie,  programul prin care femeile cu vârsta cuprinsă între 50 și 69 de ani pot beneficia de mamografii gratuite la Dej, se prelungește cu o săptămână, respectiv până în data de 4 noiembrie, ca urmare a numărului mare de solicitări. Organizat de  Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță  cu sprijinul Primăriei Municipiului DEJ, programul  pune la dispoziție o unitate mobilă de screening, locul unde femeile cu vârsta cuprinsă între 50 și 69 de ani pot beneficia de mamografii gratuite.

Unitatea mobilă este amplasată în fața Centrului Cultural ,, Arta", în perioadele 18-21 octombrie,  24-28 octombrie și 31.10-04.11, între orele 10:00-18:00.

Testarea se face doar în baza unei programări la nr. de telefon: 0758621395.

Se va testa populația feminină cu vârsta cuprinsă între 50-69 de ani care îndeplinește condițiile:

-nu au un diagnostic confirmat de cancer mamar;

-sunt asimptomatice;

-nu au antecedente sugestive pentru patologia de cancer mamar;

-NU sunt însărcinate sau nu alăptează;

-NU au făcut mamografie în ultimele 12 luni.

-au domiciliul/viza de flotant în Dej și împrejurimi

 

Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej
Ședinţa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej

  În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și 134, alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență Nr.57/2019  privind  Codul administrativ, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 27 octombrie  2022, ora 1400

Lucrările se vor desfășura în Sala de ședințe a Consiliului Local, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății ”Tetarom” S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public și privat, care expiră pe parcursul anului 2023.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Dej.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Dej a loturilor concesionate, situate în Municipiul Dej, Strada Constantin Brâncuși.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pentru o perioadă de 15 ani a unor bunuri mobile către Serviciul de Ambulanță Cluj-Substația Dej.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării imobilului Parc George Coșbuc, situat în Municipiul Dej, înscris în C.F. Nr. 53335, Nr. topo 154/1/4/2.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică și privată a Municipiului Dej.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local Nr. 29.991 din data de 5 decembrie 2019.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Centrul ”Agro Transilvania” Cluj S.A., în vederea exercitării dreptului de acționar.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 2, alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej, Nr. 106 din data de 22 septembrie 2022.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan urbanistic de detaliu pentru executarea lucrărilor de construire ”Spălătorie auto, împrejmuire, alei de acces în Municipiul Dej, Strada Vâlcele Nr. 36/C”.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – Plan urbanistic de detaliu, pentru modificarea P.U.D. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej, Nr. 33 din data de 10 martie 2020 și ”Reamenajare acces auto pentru Centrul comercial, Strada Vâlcele D.N. 1  C (km 55+350), Municipiul Dej, solicitant S.C. Cometex S.R.L.”.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor proiectului ”Creșterea mobilității urbane sustenabile în Municipiul Dej prin achiziția de autobuze electrice, extinderea și dezvoltarea infrastructurii velo și pietonale pe traseul Valea Jichișului”.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii cotizației acordată de Municipiul Dej echipei de fotbal F.C. Unirea Dej.
 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Dej și bugetul de venituri a Spitalului Municipal Dej.
 16. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 21 octombrie 2022 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

 Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

    Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

    Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

    Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism,protecția mediului și turism,

    Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

Proprietarii de fose septice trebuie să se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate
Proprietarii de fose septice trebuie să se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate

Primăria Municipiului Dej, informează că, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de colectare și epurare a apelor uzate( fosă septică)  au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Dej. 

 Termenele stabilite pentru înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate, obligatorie atât pentru sistemele existente, cât și în cazul celor care sunt în curs de construire, sunt următoarele:
   • 120 zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. (art.11, alin.1);
   • 180 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, pentru proprietarii de sisteme individuale adecvate, construite înainte de intrarea în vigoare a actului normativ (art.11, alin.2).

 
            În acest sens, Primăria Municipiului DEJ, a înființat registrul de evidență, iar înscrierile se realizează pe baza formularelor de înscriere a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate la nivelul UAT  DEJ.

FORMULARELE  DE ÎNSCRIERE sunt disponibile la registratura primăriei, se pot descărca din partea de jos a anunțului sau de pe pagina de internet a instituției, www.primariadej.ro, Secțiunea: Acte necesare.

După completare și semnare, formularele pot fi depuse direct la Registratura Primăriei Municipiului Dej, zilnic de luni până vineri, între orele 08:00-16:00, sau pe adresa de e-mail: primaria@dej.ro.

            Sisteme individuale adecvate de epurare (SIA) - sunt sisteme pentru epurarea apelor uzate, altele decât stațiile mari de epurare, așa cum sunt definite în art. 3 lit aj) din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecție a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare și epurare, și care îndeplinesc condițiile tehnice, de mediu şi de reglementare conform standardizării și legislației specifice din domeniul apelor uzate şi gospodăririi apelor”.

În conformitate cu prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 714/2022, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Formular FOSA SEPPTICA COLECTARE APE UZATE

Formular FOSA SEPTICA SI EPURARE

 

Dezbatere publică in data de 07.11.2022
Dezbatere publică in data de 07.11.2022

Expoziție de pictură la Muzeul Municipal Dej
Expoziție de pictură la Muzeul Municipal Dej

Primăria Municipiului Dej prin Muzeul Municipal Dej (MMD) vă invită la vernisajul Expoziției de Pictură semnată de Nicu Butiseacă. Vernisajul va avea loc vineri, 28 octombrie 2022, de la ora 17:00, în sala de expoziție a muzeului.

Născut la 12 ianuarie 1951 în com.Vișani, jud.Brăila, a studiat între 1979-1982  la Școala Populară de Artă  Brașov. Între 1970-1975 își realizează studiile la Universitatea Transilvania, Facultatea TCM-MU.

Activitatea expozițională: acesta participă la expoziții cu clasa de pictură; semestriale și anuale, la expoziții de grup în cadrul AAPA-Brașov (1982-2000), expozitii de grup în tabere de pictură (1989 - Plaiul Foii-Zărnești, 2000-2001-Eforie Sud). Realizează o expoziție personală în 1997 la AAPA Brașov, dar și o expoziție personală în aer liber în anul 2021 în cadrul Complexului Balnear Toroc - Dej. Lucrări de pictură unicat semnate de către Nicu Butiseacă se află în colecții particulare din România, Franța, Germania, SUA și Anglia.

    „Iubesc foarte mult peisajele din toate anotimpurile cu pâlcuri de arbuști și pomi, dealurile pline cu fânețe în diverse culori, singurătatea și arabescul copacului, natura statică cu flori și fructe; simt că trăiesc alături de ele! Orașul Dej mi-a oferit, prin împrejurimile sale, momente de satisfacție și bucurie  de aceea  prin lucrările prezentate în expoziție doresc să ofer iubitorilor de artă  momente de încântare, bucurie și liniște sufletească”, afirmă Nicu Butiseacă.

EXPOZIȚIA VA RĂMÂNE DESCHISĂ ÎNTRE 28 OCTOMBRIE ȘI 15 NOIEMBRIE 2022 ÎN GALERIA DE ARTĂ A MUZEULUI MUNICIPAL DEJ ȘI POATE FI VIZITATĂ DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 09:00 – 16:00.