Transparență decizională

 

POCA

a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Dej

  1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. ORD DE URGENTA (A) 57 03/07/2019 - Portal Legislativ (just.ro)

  2. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare. LEGE (A) 554 02/12/2004 - Portal Legislativ (just.ro)

  3. Legea nr. 53 privind Codul muncii

  4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public. LEGE 544 12/10/2001 - Portal Legislativ (just.ro)

  5. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţie publică. ORD DE URGENTA 16 02/03/2022 - Portal Legislativ (just.ro)

  6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei Municipiului

Organigrama
Programul de funcționare: luni-vineri, 08:00-16:00
Programul de audiențe: 
    Primar: permanent
    Viceprimar: permanent

 

c) Persoane responsabile difuzarea informațiilor publice

Popescu Ioana-Augusta; email : ioana.jeler@dej.ro

d) Sursele de finanțare, buget

Bugetul instituției
Registrul Operațiunilor Generatoare de Obligații de Plată

e) Lista cuprinzând documentele de interes public

 

1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Dej ca o structură funcțională cu activitate permanentă;

2. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al consilierilor locali și al conducerii Primăriei Municipiului Dej;

3. Numele și prenumele persoanelor din Primăria  Municipiului Dej, precum și ale persoanelor responsabile cu difuzarea  informațiilor publice;

4. Coordonatele de contract ale Primăriei Municipiului Dej, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de internet;

5. Proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora;

6. Bugetele prevăzute la art. 1 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, aprobate, inclusiv anexele acestora;

7. Situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale;

8. Bugetul general consolidat al Municipiului Dej;

9. Programul de investiții publice al Municipiului Dej;

10. Programele și strategiile proprii;

11. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de consiliul local și Primăria Municipiului Dej, potrivit legii;

12. Modalități de contestare, în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;

13. Buletinul informativ;

14. Raportul anual de activitate al Municipiului Dej;

15. Declarațiile de avere și declarațiile de interese ale aleșilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Dej, precum și ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Dej;

16. Hotărârile Consiliului local al Municipiului Dej;

17. Dispozițiile cu caracter normativ emise de Primăria Municipiului Dej;

18. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al Municipiului Dej precum și componența nominală, numerică și după apartenența politică; comisiile de specialitate și componența acestora;

19. Rapoartele anuale privind accesul la informațiile de interes public, respectiv cel privind transparența decizională;

20. Borderourile proiectelor de hotărâri ale consiliului local, precum și procesele verbale ale ședințelor acestuia;

21. Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului  Municipiului Dej;

22. Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare emise;

23. Listele de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale;

24. Anunțuri privind concursurile organizate pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar vacante, organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

25. Activitățile și locurile în care se poate presta munca în folosul comunității locale;

26. Lista certificatelor de producător eliberate.

 

f) Modalități de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice

Conform L544/2001, art. 22:

(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

Formular pentru cerere de informații de interes public și reclamație administrativă.

g) Responsabil de implementarea Legii nr. 52/2003 - Mălina Nemeti, e-mail: malina.nemeti@dej.ro

Formular online pentru colectarea de propuneri opinii recomandari

Convocator - Amenajare parcare strada Carpați din Municipiul Dej