Concursuri angajari posturi vacante

ROMÂNIA                                                                                                               

JUDEȚUL CLUJ

Nr.16240  din 21 .05.2024                                                          

 

A N U N Ț


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

EXAMEN de promovare în grad profesional al funcționarilor publici din cadrul Serviciului Poliția locală în data de 08.07.2024

 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (22) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a art.156 și 157 din Anexa II a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.191/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Primăria Municipiului Dej organizează examen de promovare în grad profesional a următoarelor funcții publice din cadrul Serviciului Poliția locală:

 

Nr.funcții

Funcție publică deținută

Serviciu/compartiment

Funcția publică după promovare

12

Polițist local, cls. I, gr. prof. principal

Serviciul Poliția Locală

Polițist local, cls. I, gr. prof. superior

 

Condițiile de desfășurare ale examenului:

Examenul de promovare se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 478 alin. (2) din OUG nr. 57/2019, "Promovarea în grad profesional se face prin concurs sau examen, organizat de către autoritățile și instituțiile publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. "

 

Condiții specifice: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.479 alin (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:

     - să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

     - să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

     - să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

 

Etapele desfășurării examenului :

a) Depunerea dosarelor de înscriere se va face în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului, în perioada  22.05.2024 - 10.06.2024 ora 15:30;

b) Verificare eligibilității candidaților se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

      c) Proba scrisă va avea loc la data de 08.07.2024, ora 11.

      d) Interviul se va desfășura în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;         

   Dosarul de examen trebuie să cuprindă în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.156 alin.( 5) din Anexa II la OUG.nr.121/2023:

    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

    c) adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

   d) formularul de înscriere prevăzut la art.137 lit. b din  Anexa II la OUG.nr.121/2023.

 BIBLIOGRAFIE:

1.Constituția  României, republicată ; 

2.Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3.Legea nr.202/2002 privind egalitatea în șanse și  tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Partea I, titlul I și titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a ,titlul I și II ale părții a VI-a din OG 57/2019 cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea Politiei Locale nr.155/2010, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

6.Regulament – cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale aprobată prin H.G nr.1332/2010 cu modificările și completările ulterioare;

7.Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

8.Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a  unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare;

9.Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare - Capitolul V. Reguli de circulație.

 Tematica:  Bibliografia se va studia integral

Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției sau la telefon 0264211790 (int.135), persoană de contact: Olar Ioana Elena  – consilier Serviciul  Resurse umane.

 

 

Primar,

Morar Costan

 

Formular inscriere

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str.1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 20.05.2024 ora 10.00  

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a unei funcții contractuale vacante de șofer I la Serviciul public de administrare a domeniului public - Formația mecanizare

            Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condițiile specifice de ocupare a postului sunt:

- Studii medii;

- Permis de conducere categoriile B, C, E, D

- Certificat de atestare profesională

- Vechime în muncă: minim 9 ani.

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G.   nr.1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

 

NOTĂ: 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

     Actele prevăzute la lit. b) - e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Etapele desfășurării concursului :

 • Termenul de depunere a dosarelor este de 10 zile lucrătoare de la afișare, până în data de 09.05.2024, ora 15.30, la sediul instituției. Dosarele de concurs se depun la adresa: Dej, str.1 Mai, nr.2, Serviciul resurse umane, tel. 0264/211790,  persoană de contact Pop Carmen Adina, email: adina.pop@dej.ro
 • Selecția dosarelor de înscriere la concurs și afișarea rezultatelor selecției în perioada 10.05.2024 - 13.05.2024;   
 • Proba scrisă se va desfășura în data de 20.05.2024 ora 10:00 la Serviciul public de administrare a domeniului public, Dej, str. Sălciilor nr.2. Afișarea rezultatelor la proba scrisă se face în termen de o zi lucrătoare de la data susținerii probei;
 • Proba practică se va desfășura în data de 22.05.2024 la Serviciul public de administrare a domeniului public, Dej, str. Sălciilor nr.2. Afișarea rezultatelor la proba practică se face în termen de o zi lucrătoare de la data susținerii probei;
 • Interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice. Afișarea rezultatelor la interviu se face în termen de o zi lucrătoare de la data susținerii probei;
 • Afișarea rezultatelor finale se face în termen de maxim o zi lucrătoarede la data finalizării ultimei probe a concursului.

     Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă cu un punctaj de minimum de 50 puncte.

     După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă, proba practică și proba de interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise, rezultatului probei practice și probei de interviu, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestații se va face în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

 

Bibliografie și tematică:

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica :PARTEA VI, TITLUL I, TITLUL III CAP.I, CAP.III, și PARTEA VII (integral);

- O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – Republicată, cu tematica: Cap. II – Secțiunea 1, Cap. III, Cap.IV, Cap.V, Cap.VI, Cap.VII;

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Dej , str. 1 Mai, nr. 2, Serviciul resurse umane, tel. 0264/211790 interior 135,  persoană de contact Pop Carmen Adina .

                                                                                                                             

                                                                                                                P R I M A R,

                                                                                                              Morar Costan

Formular de inscriere la concurs

Rezultate selectie dosare

Rezultat proba scrisă

Rezultat contestatie

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   examen de promovare în grad/treaptă, a personalului  contractual din cadrul Primăriei municipiului Dej- Serviciul public de administrare a domeniului public, în data de 01.04.2024          

 

În conformitate cu prevederile art.68  din HG nr. 1336/2022 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile art.8, alin. (2) din L153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Primăria Municipiului Dej organizează examen de promovare în grad / treaptă, a următoarelor funcții contractuale:

 

Nr.crt.

Funcție deținută

Serviciu/compartiment

Funcția după promovare

1.

Inspector de specialitate, gradul I

Serviciul public de administrare a domeniului public-Formația mecanizare

Inspector de specialitate, gradul IA

2.

Muncitor, treapta profesională II

Serviciul public de administrare a domeniului public-Formația animale fără stăpân

Muncitor, treapta profesională I

3.

Muncitor, treapta profesională II

Serviciul public de administrare a domeniului public- Formația animale fără stăpân

Muncitor, treapta profesională  I

4.

Muncitor, treapta profesională III

Serviciul public de administrare a domeniului public- Formația animale fără stăpân

Muncitor, treapta profesională II

5.

Muncitor, treapta profesională II

Serviciul public de administrare a domeniului public- Formația întreținere zone verzi și cimitire

Muncitor, treapta profesională I

6.

Muncitor, treapta profesională II

Serviciul public de administrare a domeniului public- Formația întreținere zone verzi și cimitire

Muncitor, treapta profesională I

7.

Muncitor, treapta profesională III

Serviciul public de administrare a domeniului public- Formația întreținere zone verzi și cimitire

Muncitor, treapta profesională II

8.

Muncitor,treapta profesională IV

Serviciul public de administrare a domeniului public- Formația întreținere zone verzi și cimitire

Muncitor, treapta profesională III

9.

Muncitor,treapta profesională II

Serviciul public de administrare a domeniului public- Formația administrare și întreținere drumuri

Muncitor, treapta profesională  I

 

Condiții de participare: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 72 alin (2) din HG.1336/2022 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

     „ Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obținut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate și să aibă o vechime de 3 ani în gradul profesional deținut.”

         Dosarul  de examen trebuie să cuprindă în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 72 , alin (3)  din HG.1336/2022:

    a) cerere de înscriere;

    b) adeverințe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;

    c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

 

Etapele desfășurării examenului :

Pentru funcția prevăzută la nr.crt. 1 :

a) Depunerea dosarelor de înscriere se va face în termen de 5 de zile lucrătoare de la data afișării anunțului privind organizarea examenului;

      b) Proba scrisă va avea loc la data de 01.04.2024 , orele 09:00  la Serviciul public de administrare a domeniului public, Dej, str. Sălciilor nr.2;

 

Pentru funcțile prevăzute la nr.crt. 2 - 9 :

a) Depunerea dosarelor de înscriere se va face în termen de 5 de zile lucrătoare de la data afișării anunțului privind organizarea examenului;

      b) Proba practică va avea loc la data de 01.04.2024 , orele 11:00  la Serviciul public de administrare a domeniului public, Dej, str. Sălciilor nr.2;

 

  BIBLIOGRAFIE

 1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare

 partea a I-a Titlul V, SECŢIUNEA a 3-a, Cap. VIII -Actele autorităţilor administraţiei publice locale (art. 196-200); Titlul VI, Cap. V- art.240, SECŢIUNEA a 4-a, Titlul III, Cap.I - Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (art. 538-542), Cap. III- Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia (art. 549-553), Cap. V- Managementul personalului contractual din administraţia publică şi gestiunea raporturilor juridice (art. 558-559) ;

       2. O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – Republicată;

 

      3. Legea nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă .

 

Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției sau la telefon 0264211790 (int.135), persoană de contact:  Pop Carmen-Adina – consilier Serviciul Resurse umane.

 

 

Primar,

Morar Costan

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba practica 

Rezultate finale

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 7185 din 29.02.2024                                                                                     

  

 

 

A N U N Ţ
Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str.1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 26.03.2024 ora 10.00  

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante

de muncitor IV la Serviciul public de administrare a domeniului public- Formația întreținere curățenie căi publice

 

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condițiile specifice de ocupare a postului sunt:

- Studii gimnaziale;

-Vechime în muncă: minim 6 luni.

 

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

        

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G.   nr.1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

 i) curriculum vitae, model comun european.

 

NOTĂ: 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

 

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

     Actele prevăzute la lit. b) - e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 Dosarele de concurs se depun la (adresa):

 Dej, str.1 Mai, nr.2, Serviciul resurse umane, tel. 0264/211790,  persoană de contact Pop Carmen Adina, email: adina.pop@dej.ro

 

 Termenul de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la afișare: până în 13.03.2024, ora 15.30, la sediul instituției

 

 Concursul constă în următoarele etape succesive, după cum urmează:

    a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada 14.03.2024-15.03.2024,          ,
    b) proba practică în data de 26.03.2024 ora 10.00, la sediul instituției, str.1 Mai nr.2,

    c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.

     Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fi susținută  doar de acei candidați declarați admiși la proba practică cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

 

                                                                                                                           

                                                                     P R I M A R,

                                                                   Morar Costan

Formular de înscriere

Rezultate selectie dosare

Rezultate proba practica

Rezultate interviu

Rezultate finale

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   EXAMEN de promovare  a personalului  contractual din cadrul Primăriei municipiului Dej

în data de 12.12.2023, ora 10.00           

 

 

În conformitate cu prevederile art.68  din HG nr. 1336/2022 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Având în vedere prevederile art.8, alin. (2) din L153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Primăria Municipiului Dej organizează examen de promovare în grad superior a următoarelor funcții contractuale:

 

Nr.crt.

Funcție publică deținută

Serviciu/compartiment

Funcția publică după promovare

1.

Consilier,  gradul I

 

Serviciul cultură

Consilier, gradul IA

2.

Consilier,  gradul II

Serviciul cultură

Consilier, gradul I

 

3.

Consilier, gradul II

Serviciul cultură

Consilier,  gradul I

 

4.

Consilier,  gradul I

 

Serviciul cultură

Consilier,  gradul IA

5.

Consilier,  gradul I

 

Serviciul cultură

Consilier,  gradul IA

6.

Consilier,  gradul II

Serviciul cultură

Consilier,  gradul I

 

7.

Consilier,  gradul I

 

Serviciul Poliția locală

Consilier,  gradul IA

8.

Asistent social practicant

Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice

Asistent social specialist

9.

Inspector de specialitate, gradul I

Serviciul prestații sociale, autoritate tutelară

Inspector de specialitate, gradul IA

10.

Bibliotecar, treapta IA

Serviciul cultură

Bibliotecar, gradul II

 

Pentru funcțiile prevăzute la nr.crt. 1 -9 :

Condiții specifice: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 72 alin (2) din HG.1336/2022 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

     „ Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să fi obținut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate și să aibă o vechime de 3 ani în gradul profesional deținut.”

         Dosarul  de examen trebuie să cuprindă în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 72 , alin (3)  din HG.1336/2022:

    a) cerere de înscriere;

    b) adeverințe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul sau treapta profesională din care promovează;

    c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

 

Pentru funcția prevăzută la nr.crt. 10 :

Condiții de participare la examen:

Dobândirea unei diplome de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice.

Dosarul  de examen trebuie să cuprindă:

    a) cerere de înscriere la examenul de promovare aprobată de conducătorul instituției publice;

    b) copia diplomei de licență sau adeverința care să ateste absolvirea unei forme de învățământ superior de lungă durată, de scurtă durată sau a studiilor universitare de licență în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau considerată de instituția publică ca fiind utilă pentru desfășurarea activității.

            Copiile vor fi însoțite și de actele originale pentru conformitate.

 

Etapele desfășurării examenului :

a) Depunerea dosarelor de înscriere se va face în termen de 5 de zile lucrătoare de la data afișării anunțului privind organizarea examenului;

      b) Proba scrisă va avea loc la data de 12.12.2023 , orele 10:00  la sediul institutiei, str. 1 Mai nr.2 Dej;

 

 

  BIBLIOGRAFIE:

Pentru Serviciul Cultură:

 1. OUG 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare

 partea a VI-a Titlul III- Personalul contractual din autoritățile și instutuțiile publice, Cap. III -Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia (art. 549-553), Partea a VII-a Răspunderea administrativă (art. 563-579);

 1. Legea muzeelor şi a colecţiilor publice Nr. 311/2003 -  Republicată;
 2. Legea bibliotecilor nr. 334/2002-  Republicată;
 3. Ordonanța de urgență nr.118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale-  Republicată;
 4. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – Republicată;
 6. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu character personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru Serviciul Poliția Locală:

 

 1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare

 partea a VI-a Titlul III- Personalul contractual din autoritățile și instutuțiile publice, Cap. III -Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia (art. 549-553), Partea a VII-a Răspunderea administrativă (art. 563-579);

 1. Constituția României ;
 2. Legea poliției locale nr. 155/2010 -  Republicată;
 3. Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare. Cap. VIII Căi de atac împotriva procesului verbal de constatare a contravenției.

Pentru Unitatea de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice:

 1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare

 partea a VI-a Titlul III- Personalul contractual din autoritățile și instutuțiile publice, Cap. III -Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia (art. 549-553), Partea a VII-a Răspunderea administrativă (art. 563-579);

 1. Legea  asistenței sociale nr. 292/2001- actualizată ;
 2. Legea nr. 17/ 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice ;
 3. Ordinul MMSS nr. 2143/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice.

Serviciul prestații sociale, autoritate tutelară

 

 1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare

 partea a VI-a Titlul III- Personalul contractual din autoritățile și instutuțiile publice, Cap. III -Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia (art. 549-553), Partea a VII-a Răspunderea administrativă (art. 563-579);

 1. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ;
 3. Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției sau la telefon 0264211790 (int.135), persoană de contact:  Pop Carmen-Adina – consilier Birou Resurse umane.

 

Primar,

Morar Costan

 

Anunt rezultate selectie dosare

Anunt rezultate proba scrisa

Anunt rezultate finale

 

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 34761 din 06.11.2023                                                                                   

  

A N U N Ţ
Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str.1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 28.11.2023 ora 10.00  

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante

de asistent medical la Compartimentului de asistență medicală din unitățile de învățământ- Cabinet stomatologic

 

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice de ocupare a postului sunt:

 - Studii de specialitate: Diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul sudiilor postliceale sanitare, specialitatea medicină generală; 

- Certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), însoțit de aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei, și asigurare de răspundere civilă profesională a personalului medical(malpraxis) în termen de valabilitate și adeverință de înscriere la concurs eliberate de OAMGMAMR conform HG nr. 35/2015;

-Vechime în specialitate: minim 6 luni.

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:   

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G.   nr.1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

 i) curriculum vitae, model comun european.

 

NOTĂ: 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

     Actele prevăzute la lit. b) - e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 Dosarele de concurs se depun la (adresa):

 Dej, str.1 Mai, nr.2, Birou resurse umane, tel. 0264/211790,  persoană de contact Pop Carmen Adina, email: adina.pop@dej.ro

Termenul de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la afișare: până în 17.11.2023, ora 15.30, la sediul instituției

 Concursul constă în următoarele etape succesive, după cum urmează:

    a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada  20.11.2023-21.11.2023,          ,
    b) proba scrisă în data de   28.11.2023 ora 10.00, la sediul instituției, str.1 Mai nr.2,

    c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

     Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fi susținută  doar de acei candidați declarați admiși la proba scrisă cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

Bibliografie:

  1.Ordinul ministrului sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021;

2.Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;

3.Ordinul ministrului sănătății nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară;

4.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;

5.Ileana Mitre, Grigore Băciuț- Urgențe medico-chirurgicale în medicina dentară, Editura Medicală universitară Iuliu Hațieganu 2014

6.Diana Dudea, Dorin Borzea- Morfologia dinților și a arcadelor dentare , Casa culturii de Stiință Cluj-Napoca,2003

 

Tematică:

1.Urgente medico-chirurgicale, din Urgențe medico-chirurgicale în medicina dentară -Ileana Mitre, Grigore Băciuț-  , Editura Medicală universitară Iuliu Hațieganu 2014

 

Cap 1 -1.6Recunoșterea și tratamentul accidentelor generale în cabinetul stomatologic

Cap 2- 2.4 Obstrucția accidentală a căilor aero-digestive superioare în cursul tratamentului stomatologic

Cap 3- Urgențe cardiocirculatorii particulare

Cap 4- Resuscitarea cardiorespiratorie și cerebrală

Cap 7-Socul ca urgenta stomatologică – Socul anafilactic

2. Morfologia dinților și al arcadelor dentare, din Morfologia dinților și a arcadelor dentare - Diana Dudea, Dorin Borzea, Casa culturii de Stiință Cluj-Napoca,2003

Cap 1

 1. Terminologie
 2. Sisteme de notare a dinților

Cap 2

2.1 Componentele unității dentare

2.2 Suprafețe , muchii și unghiuri convenționale

2.3 Divizarea suprafețelor coronare și radiculare

2.4 Forma generală a suprafețelor dentare

Cap 3

3.1 Tesuturile odontale

3.2 Tesuturile parodontale

Cap 4

4.3 Erupția dentară

Cap 7 Arcadele dentare în perioada dentației mixte

Cap 8

 1. Generalități

3.Ordinul ministrului sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 882 din 14 septembrie 2021;

4.Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicali în unităţile sanitare;

5.Ordinul ministrului sănătății nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcțională a cabinetelor medicale și de medicină dentară;

6.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 144/28.10.2008 privind exercitarea profesiei      de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum si organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.785 din 24.11.2008, aprobată prin Legea 53/2014,  cu modificările și completările ulterioare;

                                                                                                                                                                                    P R I M A R,

                                                                                                                                                                                                     Morar Costan

Formular de înscriere

Anunt rezultate selectia dosarelor

Anunt rezultate proba scrisa

Anunt data susținere interviu

Anunt rezultate contestatii

Anunt rezultate interviu

Anunt rezultate finale

 

                                                                                                                   

JUDEȚUL CLUJ

Nr. 27299 din 11.09.2023                                                                                       

 

 

A N U N Ț


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str.1 Mai, nr.2 organizează

CONCURS de recrutare în data de 12.10.2023, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a  unei funcții  publice de execuție vacante de consilier, clasa I , grad profesional superior în cadrul Compartimentului Patrimoniu public și privat

            Proba scrisă va avea loc la sediul instituției în data de 12 octombrie 2023, ora 10. Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

           Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

           Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ și anume:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minim 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

           f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

           g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

           h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;

           i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

           j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

           k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice:

 - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești geodezie, specializarea măsurători terestre și cadastru;

 - certificate de autorizare emis de ANCPI minim categoria F

 - vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani.

 - raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă.

Dosarele de înscriere  la concurs se pot depune în perioada  11.09.2023 - 02.10.2023 la sediul Primăriei  municipiului Dej, Birou Resurse umane, camera 9-10, persoană de contact Olar Ioana Elena , consilier, tel.026421790, email: ioana.olar@dej.ro

           

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din HG nr.611/2011 pentru aprobarea normelor privind organizarea organizării carierei funcționarilor publici:

    a) formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, modificată ( se obține de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format electronic prin accesarea paginii de internet a instituției www.primariadej.ro)

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

    e) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (aceasta trebuie să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia , în formularul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

    f) cazierul judiciar (aceste poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

    g) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea  cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în  copii legalizate.

          BIBLIOGRAFIE:

1.Constituția României, republicată;

2.Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.Ordinul nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, cu modificările și completările ulterioare;

6.Legea 7/1996 republicată- legea cadastrului și a publicității imobiliare;

7.Ordinul 600/2023 – privind aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.

 

Tematică:

Bibliografia va fi studiată integral

 

P R I M A R ,

Morar Costan

 

 

Atribuțiile postulului                              |

-    coordonează activitatea de PATRIMONIU PUBLIC ȘI PRIVAT AL   MUNICIPIULUI DEJ din punct de vedere tehnic

- corespondență cu cetățenii la sesizările și reclamațiile acestora CU PRIVIRE LA PATRIMONIU PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI DEJ

- participă și colaborează la marcarea pe teren prin borne a hotarelor unității administrativ teritoriale

-    participă la marcarea pe teren prin borne a limitei intravilanului municipiului Dej

- verifică măsurătorile pentru realizarea și actualizarea planurilor cadastrale

-    RĂSPUNDE DE ACTIVITATEA DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU PATRIMONIUL PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI DEJ

- INTOCMESTE REFERATELE SI PROIECTELE DE HOTARARI PENTRU VANZARI SI SCHIMBURI DE TEREN CU PRIVIRE LA PATRIMONIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI DEJ

-    INTOCMESTE  inventarul domeniului privat

-    rĂSPUNDE DE ACTUALIZAREA DOMENIULUI PUBLIC  AL MUNICIPIULUI DEJ

- rĂSPUNDE DE DIGITIZAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI DEJ - gis

- însușirea și aplicarea actelor normative specifice

 -   raspunde de arhivarea actelor intocmite

- respectă normele de protecție muncii.

     

Formular inscriere

PV selectie dosare

Anuturi rezultate examen

ROMÂNIA                                                                                                        Afișare anunț

JUDEȚUL CLUJ 18.07.2023 ora 08.30

Nr. 22009 din 18.07.2023                                                                                   

  

 

A N U N Ț
Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str.1 Mai, nr.2 organizează în conformitate cu prevederile Ordinului nr.166/2023 CONCURS în data de 12.09.2023, ora 10.00

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, durata timpului de lucru de 7 ore, a funcției vacante contractuale de  MEDIC DENTIST  la Compartimentul de asistență medicală din unitățile de învățământ din cadrul Primăriei  Municipiului Dej

 

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condițiile specifice de ocupare a postului sunt:

a) Studii și / sau calificări necesare: studii superioare - absolvent a Facultății de medicină dentară,

b) Certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor Stomatologi valabil,

c) Asigurare de malpraxis în termen de valabilitate.

 

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 8 alin (2)  din Ordinul 166/2023:

        

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (HG nr. 1.336/2022);

b) copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici stomatologi, farmaciști și, respectiv, adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

 h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

 i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

 j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

 k) curriculum vitae, model comun european.

 

 

 NOTĂ:

 • Documentele prevăzute la alin. (2) lit. d) și f) sunt valabile 3 luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 • Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2) lit. b), c), i) și j) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.

 

 • Documentul prevăzut la alin. (2) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (2) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
 • Documentul prevăzut la alin. (2) lit. g) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

 

 

Dosarele de concurs se depun la (adresa): Dej, str. 1 Mai nr. 2, tel. 0264211790, int.135 , persoana de contact Ioana Olar

 

Termenul de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la afișare: până în 31.07.2023 , ora 15.30, la sediul instituției

 

 Concursul constă în următoarele etape  succesive, după cum urmează:

a) selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin în perioada 01.08.2023- 02.08.2023

b) proba scrisă în data de 12.09.2023, ora 10.00, la sediul instituției,

c) proba clinică/practică în data de 14.09.2023, ora 10.00

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 

Bibliografie:

 1. MANUAL DE REZIDENȚIAT – STOMATOLOGIE – sub redacția
  Prof. Dr. Ecaterina IONESCU, Editura Universitară Carol Davila, București - 2021
 2. Ordinului ministrului sănătății nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordin nr. 438 din 30 martie 2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare;

 

Tematică:

CAPITOLUL 1. ODONTOTERAPIE  (1.)

1.1 Țesuturile dure dentare – structură, implicații clinice

1.2 Etiologia cariei simple

1.3 Aspecte histopatologice ale cariei simple

1.4 Diagnosticul leziunilor carioase

1.5 Diagnosticul leziunilor necarioase

1.6 Principii generale de tratament al cariei simple

1.7 Tratamentul cariei simple cavitare

1.8 Materiale dentare utilizate modern în tratamentele odontorestauratoare directe

 

CAPITOLUL 2. ENDODONȚIE (1.)

2.1 Examinare și diagnostic în endodonție

2.2 Patologia pulpară și periapicală

2.3  Tratamentul chemo-mecanic al canalelor radiculare

2.4 Dezinfecția canalelor radiculare

2.5 Obturația de canal

2.6 Incidente și accidente în cursul tratamentului endodontic. Succes și eșec în endodonție

 

CAPITOLUL 3. PROTETICĂ DENTARĂ (1.)

3.1 Ocluzologie

3.1.1 Factorii și forțele care determină poziția dinților pe arcade

3.1.2 Alinierea dentară pe arcadă – planul de ocluzie

3.1.3 Relațiile dento-dentare interarcade

3.1.4 Poziții fundamentale craniomandibulare

3.1.5 Cinematica mandibulară

3.1.6  Simulatoarele cinematicii mandibulare

 

3.2 Edentația parțială redusă

3.2.1  Terminologie

3.2.2  Caracteristici generale ale protezelor fixe

3.2.3  Tipuri de proteze fixe

3.2.4  Clasificarea protezelor fixe unidentare

3.2.5 Clasificarea punților dentare

3.2.6  Clasificarea leziunilor coronare

3.2.7 Clasificarea edentațiilor parțiale

3.2.8 Prepararea dinților pentru proteze fixe unitare și a dinților stâlpi de punte

3.2.9 Principiul biologic de preparație

3.2.10  Principiul biomecanic

3.2.11  Principiul estetic de preparare

3.2.12 Instrumentarul utilizat în prepararea dinților pentru proteze fixe

3.2.13 Memento de tehnica preparării dinților pentru proteze fixe

3.2.14 Planul de tratament în protezarea fixă-considerații generale

3.2.15 Planul de tratament prin proteze fixe unitare

3.2.16 Planul de tratament protetic fix al edentațiilor parțiale

3.2.17 Amprentarea în protetica fixă

3.2.18 Proba și adaptarea lucrărilor protetice fixe

3.2.19 Cimentarea în protetica fixă

 

CAPITOLUL 4. PARODONTOLOGIE (1.)

4.1 Anatomia, structura și funcțiile parodonțiului

4.2 Etiopatogenia bolii parodontale

4.3 Influența infecției parodontale asupra bolilor sistemice

4.4 Diagnosticul parodontal

4.5 Gingivit

4.6 Parodontită

4.7 Tratamentul parodontal

 

CAPITOLUL 5. PEDODONȚIE (1.)

5.1 Erupția dentară

5.2 Profilaxia cariei dentare în perioada de creștere

5.3 Caria dinților temporari

5.4 Caria dinților permanenți imaturi

5.5 Urgențe în practica pedodontică

5.6 Relația medic-pacient în pedodonție

 

CAPITOLUL 6. ORTODONȚIE ȘI ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ (1.)

6.1 Anomaliile dentare

6.1.1 Dinții supranumerari

6.1.2 Anodonția

6.1.3 Incluzia dentară

6.1.4 Reincluzia dentară

6.1.5 Ectopia dentară

6.1.6 Transpoziția dentară

6.1.7 Diastema

6.2 Anomaliile dento-maxilare

6.2.1 Compresiunea de maxilar

6.2.2 Ocluzia adâncă acoperită

6.2.3 Ocluzia deschisă

6.2.4 Sindromul progenic (prognatismul mandibular)

 

CAPITOLUL 7. CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ (1.)

7.1 Substanțe anestezice utilizate în stomatologie

7.2 Tehnici folosite în anestezia loco-regională

7.3 Accidente și complicații ale anesteziei loco-regionale în stomatologie

7.4 Indicațiile extracției dentare

7.5 Contraindicații în extracția dentară

7.6 Extracția dentară cu separație interradiculară

7.7 Extracția prin alveolotomie

7.8 Accidente și complicații ale extracției dentare

7.9 Tulburări asociate erupției și/sau incluziei molarului de minte inferior

7.10 Tratamentul chirurgical preprotetic al părților moi

7.11 Infecțiile periosoase

7.12 Comunicarea oro-sinuzală

7.13 Traumatologie oro-maxilo-facială

7.14  Tumori maligne oro-maxilo-faciale

7.15 Luxația temporo-mandibulară: luxația anterioară

7.16 Anchiloza temporo-mandibulară

7.17  Patologia glandelor salivare

8. Ordinul 854/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022. privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia

9. Ordin nr. 438 din 30 martie 2021 privind asigurarea asistenței medicale a preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, cu modificările și completările ulterioare;

 

                                               

P R I M A R ,

Morar Costan

 

Formular de înscriere- Anexa 2

PV selectie dosare

PV rezultate proba scrisa si proba practica

Rezultate finale

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 21035  din 07.07.2023                                                        

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

EXAMEN de promovare în grad profesional al funcționarilor publici din cadrul Serviciului Poliția locală

 

 

În conformitate cu prevederile art.617 alin.(2) și al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Primăria Municipiului Dej organizează examen de promovare în grad profesional a următoarelor funcții publice din cadrul Serviciului Poliția locală:

 

Nr.funcții

Funcție publică deținută

Serviciu/compartiment

Funcția publică după promovare

13

Polițist local, cls. I, gr. prof. principal

Serviciul Poliția Locală

Polițist local, cls. I, gr. prof. superior

 

 

Condițiile de desfășurare ale examenului:

Examenul de promovare se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 478 alin. (2) din OUG nr. 57/2019, “Promovarea în grad profesional se face prin concurs sau examen, organizat de către autoritățile și instituțiile publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.

 

Condiții specifice: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 479 alin (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:

     - să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

     - să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

     - să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

 

Etapele desfășurării examenului :

a) Depunerea dosarelor de înscriere se va face în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului, în perioada 07.07.2023 - 26.07.2023 ora 15:30;

b) Selectarea dosarelor se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

      c) Proba scrisă va avea loc la data de 08.08.2023 ora 10:00;

      d) Interviul se va desfășura în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;       

 

   Dosarul  de examen trebuie să cuprindă în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 127 din HG nr. 611/2008:

    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

    c) adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

   d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G nr.611/2008.

 

         

 BIBLIOGRAFIE:

1.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea poliției locale  nr. 155/2010 , republicată cu modificările și completările ulterioare ;

5. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale ;

6. Ordonanța nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 61/1991  pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările și completările ulterioare ;

8. Ordonanța de urgență nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;

 

 

Tematică:

Bibliografia va fi studiată integral

 

Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției sau la telefon 0264211790 (int.135), persoană de contact: Pop Carmen Adina  – consilier Birou Resurse umane.

Anexa nr. 3 din HG nr.611/2008

 

Primar,

Morar Costan


Rezultate selectie dosare

Rezultate proba scrisa

Rezultate finale

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 17616/348 din 06.06.2023                                                                                         

 

A N U N Ţ


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS de recrutare în data de 06.07.2023, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcții  publice de execuție de consilier, clasa I , grad profesional asistent în cadrul Serviciului tehnic, Compartiment investiții

 

            Proba scrisă va avea loc la sediul instituției în data de 06 iulie 2023, ora 10.

            Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

           Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

           Condițiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ și anume:

            a) are cetățenia română și domiciliul în România;
            b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
            c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
            d) are capacitate deplină de exercițiu;
            e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii; 

           f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

           g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

           h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorii sau dezincriminarea faptei;

           i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

           j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

           k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

 

Condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, specializarea căi ferate drumuri și poduri;

- vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an;

- raport de serviciu cu durată normală a timpului de muncă.

            Dosarele de înscriere  la concurs se pot depune în perioada 06.06.2023-26.06.2023 la sediul Primăriei municipiului Dej, Birou Resurse umane, camera 9-10, persoană de contact Pop Carmen Adina , consilier, tel.026421790, email:adina.pop@dej.ro

 

            Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art.49 din HG nr.611/2011 pentru aprobarea normelor privind organizarea ți dezvoltarea carierei funcționarilor publici:

    a) formularul de înscriere conform anexei nr.3 la H.G. nr.611/2008, modificată ( se obține de la secretariatul comisiei de concurs în format letric și în format electronic prin accesarea paginii de internet a instituției www.primariadej.ro)

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

    e) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (aceasta trebuie să conțină în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia , în formularul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății);

    f) cazierul judiciar (aceste poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, cu obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);

    g) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

            Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea  cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în  copii legalizate.

          BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:

1. Constituţia României, republicată,  cu tematica Reglementări privind drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  cu tematica Reglementări privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  cu tematica Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;

4. Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare,  cu tematica Reglementări privind Codul administrativ – Partea a VI a – Titlul I, Titlul II – Statutul funcționarilor publici;

5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Reglementări privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții,  republicată, cu modificările și completările ulterioare,  cu tematica Reglementări privind calitatea în construcții;

7. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,  cu tematica Reglementări privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții ținanțate din fonduri publice;

8. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare,  cu tematica Reglementări privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora.

P R I M A R,

Morar Costan

 

Atributiile postului

Anexa 3 la HG nr 611 din 2008

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ

Nr. 16106 din 19.05.2023                                                          

 

A N U N Ț


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează

EXAMEN de promovare în grad profesional a funcționarilor publici

 

 

În conformitate cu prevederile art.617 alin. (2) și al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Primăria Municipiului Dej organizează examen de promovare în grad profesional a următoarelor funcții publice:

 

Nr.crt

Funcție publică deținută

Serviciu/compartiment

Funcția publică după promovare

1.

Consilier, cls. I, gr. prof. principal

Compartiment achiziții publice

Consilier, cls. I, gr. prof. superior

2.

Consilier, cls. I, gr. prof. asistent

Comp. dosare profesionale, salarizare, protecția muncii

Consilier, cls. I, gr. prof. principal

3.

Consilier, cls. I, gr. prof. principal

Serviciul buget, contabilitate financiar gestiuni

Consilier, cls. I, gr. prof. superior

4.

Inspector, cls I, gr. prof.

principal

Serviciul impozite și taxe, urmărire și executare creanțe

Inspector, cls. I, gr. prof. superior

5.

Inspector, cls I, gr. prof.

principal

Serviciul impozite și taxe, urmărire și executare creanțe

Inspector, cls. I, gr. prof. superior

6.

Inspector, cls I, gr. prof.

principal

Serviciul impozite și taxe, urmărire și executare creanțe

Inspector, cls. I, gr. prof. superior

7.

Consilier, cls I, gr. prof.

principal

Serviciul impozite și taxe, urmărire și executare creanțe

Consilier, cls. I, gr. prof. superior

8.

Consilier, cls. I, gr. prof. asistent

Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

Consilier, cls. I, gr. prof. principal

9.

Consilier, cls. I, gr. prof. asistent

Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

Consilier, cls. I, gr. prof. principal

10.

Consilier, cls. I, gr. prof. principal

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Consilier, cls. I, gr. prof. superior

11.

Consilier, cls. I. gr. prof. principal

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Consilier, cls. I, gr. prof. superior

12.

Consilier, cls. I. gr. prof asistent

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

Consilier, cls. I, gr. prof. principal

13.

Consilier, cls. I. gr. prof. principal

Serviciul prestații sociale, autoritate tutelară

Consilier, cls. I, gr. prof. superior

14.

Consilier, cls. I. gr. prof. principal

Serviciul prestații sociale, autoritate tutelară

Consilier, cls. I, gr. prof. superior

15.

Consilier, cls. I. gr. prof asistent

Serviciul prestații sociale, autoritate tutelară

Consilier, cls. I, gr. prof. principal

 

Condițiile de desfășurare ale examenului:

Examenul de promovare se desfășoară cu respectarea prevederilor art. 478 alin. (2) din OUG nr. 57/2019, "Promovarea în grad profesional se face prin concurs sau examen, organizat de către autoritățile și instituțiile publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. "

 

Condiții specifice: Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 479 alin (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv:

     - să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

     - să fi obținut cel puțin calificativul "bine" la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

     - să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

 

Etapele desfășurării examenului :

a) Depunerea dosarelor de înscriere se va face în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului;

b) Selectarea dosarelor se va face în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

      c) Proba scrisă va avea loc la data de:

            -19.06.2023, orele 10:00  la sediul instituției, str. 1 Mai nr.2 Dej pentu funcțiile publice din cadrul

             Serviciului prestații sociale, autoritate tutelară și din cadrul Serviciului urbanism și

             amenajarea teritoriului;

            -20.06.2023, orele 10:00  la sediul instituției, str. 1 Mai nr.2 Dej pentu funcțiile publice din cadrul

            Serviciului buget contabilitate, financiar-gestiuni și din cadrul Serviciului impozite și taxe,

            urmărire și executare creanțe;

            -21.06.2023,  orele 10:00  la sediul instituției, str. 1 Mai nr.2 Dej pentu funcțiile publice din

             Cadrul Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, din cadrul Compartimentului

             dosare profesionale, salarizare și protecția muncii  și din cadrul Compartimentului achiziții

             publice;

      d) Interviul se va desfășura în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;       

 

   Dosarul  de examen trebuie să cuprindă în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 127 din HG nr. 611/2008:

    a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

    b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

    c) adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

   d) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G nr.611/2008.

         

 BIBLIOGRAFIE:

Compartiment Achiziții publice:

1.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4..Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare

5.Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului[1]cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare

6..Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii precum si pentru organizare si funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

 Compartiment dosare profesionale, salarizare, protecția muncii:

1.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.53/2003 Codul muncii- republicată;

5. Capitolul I, II, III și IV din Legea-Cadru  Nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

6. H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

7. H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice;

Serviciul buget, contabilitate financiar gestiuni

1.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

4.Legea contabilității nr.82/1991,  cu modificările și completările ulterioare

5.Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

6.Ordinul M.F.  nr.1917/2005 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,  Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare

7.O.M.F. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul impozite și taxe, urmărire și executare creanțe:

1.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
2.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, TITLUL IX;

5.Hotărârea nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind codul fiscal;

6. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare;

7.O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

8.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informați de interes public.

Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului

 1.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 2.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 4. Legea 50/1991 republicata – privind autorizarea lucrărilor de construcții

 5. Ordin 839/2009 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare  a legii 50/1991 republicata – privind autorizarea lucrărilor de construcții

 6. Legea 350/2001 republicată – privind amenajarea teritoriului și urbanismul

 7. Hotărârea 525/1996 republicată – pentru aprobarea regulamentului de urbanism

 8. Legea 7/1996 republicată – legea cadastrului și a publicității imobiliare

 9. Legea 24/2007 republicată – privind reglementarea ți administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

10.Ordinul  1466/2010 – pentru modificarea ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor nr. 1549/2008 privind aprobarea normelor tehnice pentru elaborarea registrului local al spațiilor verzi

Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor

1.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

5.O.U.G.  Nr. 97 din 14 iulie 2005  privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. H.G.  Nr. 295/2021 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil.

7. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Serviciul prestații sociale, autoritate tutelară

1.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea 292/2011, a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare;

5. Legea 272/2004 (republicata) privind protecția si promovarea drepturilor copilului;

6. Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

7. Legea   Nr. 61/1993 din 22 septembrie 1993 ( republicată) privind alocația de stat pentru copii.

 

Tematică:

Bibliografia va fi studiată integral

 

Relații suplimentare se pot obține de la sediul instituției sau la telefon 0264211790 (int.135), persoană de contact: PoP Carmen Adina  – consilier Birou Resurse umane.

 

Primar,

Morar Costan

 

Anexa 3 din H.G. nr. 611/2008

PV selectie dosare examen 19.06.2023

PV rezultate proba scrisa 19.06.2023

PV rezultate proba interviu 19.06.2023

Anunt rezultate finale

PV selectie dosare examen 20.06.2023

PV rezultate proba scrisa 20.06.2023

PV rezultate proba de interviu 20.06.2023

Anunt rezultate finale

Pv sel dosare examen 21.06.2023

Rezultate examen promovare grad profesional 21.06.2023

ROMÂNIA                                                                                                               

JUDEȚUL CLUJ

Nr.15533 din 15.05.2023                                                               

 

                                                    

A N U N Ț


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează CONCURS în data de 29.05.2023, ora 1000, în vederea ocupării pe perioadă determinată de 4 luni a funcțiilor contractuale vacante

de muncitori IV la Serviciul de administrare Parc Balnear Toroc, piețe, cimitire, parcări – 6 posturi contractuale vacante, din care: 2 posturi cu atribuții de ajutor lucrător comercial,

3  posturi cu atribuții de supraveghetor tobogane acvatice și un post cu atribuții întreținere curățenie

 

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h)

Condițiile specifice de ocupare a postului sunt:

          - studii gimnaziale;

          - vechime în muncă: minim 6 luni,

iar pentru postul cu atribuții de supraveghetor tobogane, și curs de prim ajutor

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G.   nr.1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

NOTĂ: 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

   Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Dosarele de concurs se depun la (adresa):

 Dej, str.1 Mai, nr.2, Birou resurse umane, tel. 0264/211790,  persoană de contact Olar Ioana,  email: olar.ioana@dej.ro

 Termenul de depunere a dosarelor: 5 zile lucrătoare de la afișare: până în 22.05.2023, ora 15.30, la sediul instituției

  Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada 23.05.2023

    b) proba practică în data de  29.05.2023 ora 10, la sediu Parc Balnear Toroc;

    c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților, data si ora se vor stabili ulterior.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fi susținută doar de acei candidați declarați admiși la proba practică cu un punctaj minim de 50 puncte.

                                                                                                                                                                                  P R I M A R,

Morar Costan

Formular inscriere

ROMÂNIA                                                                                                            

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                 

Nr. 13819 din 28.04.2023                                                                                   

  

 

A N U N Ţ
Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str.1 Mai, nr.2 organizează

   CONCURS în data de 22.05.2023 ora 10.00  

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante

de consilier I la Serviciul tehnic – Compartiment tehnic și fond locativ

 

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice de ocupare a postului sunt:

             - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești geodezie- specializare: măsurători terestre și cadastru

             - vechime în specialitate : minim 9 ani.

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G.   nr.1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

NOTĂ: 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

     Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Dosarele de concurs se depun la (adresa):

 Dej, str.1 Mai, nr.2, Birou resurse umane, tel. 0264/211790,  persoană de contact Pop Carmen Adina, email: adina.pop@dej.ro

Termenul de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la afișare: până în 15.05.2023, ora 15.30, la sediul instituției

 Concursul constă în 4 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada  16.05.2023-17.05.2023,          ,
    b) proba scrisă în data de   22.05.2023 ora 10.00, la sediul instituției, str.1 Mai nr.2,

    c) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

     Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă; proba interviului poate fi susținută  doar de acei candidați declarați admiși la proba scrisă cu un punctaj minimum de 50 puncte.

 

Bibliografie:

   

1. ORDONANȚA DE URGENȚĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, extras: PARTEA  VI - TITLUL III 

2. LEGE   Nr. 50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

3. LEGE  Nr. 7/1996- Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare,

4. ORDIN  Nr. 600/2023- pentru aprobarea Regulamentului de recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.

 

Tematică: Bibliografia se va studia integral.

  Formular de înscriere

                                                                                                                            

                                                                   P R I M A R,

                                                                     Morar Costan

 

ROMÂNIA                                                                                                               

JUDEȚUL CLUJ

Nr. 13818 din 28.04.2023                                                                       

  

 

A N U N Ț


Municipiul Dej, cu sediul în Dej, str. 1 Mai, nr.2 organizează CONCURS în data de 23.05.2023, ora 1000,

în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante

de asistent medical veterinar la Formația animale fără stăpân, un post muncitor III și un post muncitor IV la Formația întreținere zone verzi și cimitire

 

Condiții generale ce trebuie îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant conform art.15 din H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice de ocupare a posturilor sunt:

Asistent medical veterinar: -  studii postliceale (tehnician veterinar)

                                               -  permis conducere categoria B

                                               -  vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an

Muncitor III:    - studii gimnaziale

           - vechime în muncă : minim 3 ani

Muncitor  IV :  - studii gimnaziale

           - vechime în muncă : minim 6 luni

Documente solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din H.G.   nr.1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) curriculum vitae, model comun european.

NOTĂ: 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

     Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Dosarele de concurs se depun la (adresa):

 Dej, str.1 Mai, nr.2, Birou resurse umane, tel. 0264/211790,  persoană de contact Olar Ioana, email: olar.ioana@dej.ro

Termenul de depunere a dosarelor: 10 zile lucrătoare de la afișare: până în 15.05.2023, ora 15.30, la sediul instituției

 Concursul constă în 4 etape succesive, după cum urmează:

    a) selecția dosarelor de înscriere: în perioada  16.05.2023-17.04.2023,          ,
    b) proba scrisă în data de  23.05.2023 ora 10.00, la sediul instituției, str.1 Mai nr.2,

c) proba practică în data de 23.05.2023 ora 10.00, la sediul instituției, str.1 Mai nr.2,

    d) interviul în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise și/sau probei practice, după caz.

 

 Bibliografie:

ASISTENT MEDICAL VETERINAR:

1.ORDONANȚA DE URGENȚĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ (extras)

PARTEA a VI-a - TITLUL I   - ART. 368,

TITLUL III - CAPITOLUL I - ARTA. 538 - ART. 542,

                                             - CAPITOLUL V- ART.558 - ART.559 ,

2. HOTĂRÂRE Nr. 1059/2013 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

3.Ordinul Președintelui A.N.S.V.S.A. nr.1 din 2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân

4.Ghidul pentru eutanasierea animalelor, HOTARAREA Nr.19/01.07.2011,

5.Hotărârea nr. 24 din 03.12.2011 – Lista Bolilor incurabile

Tematică: Bibliografia se va studia integral

                                                                                                                                                                                 P R I M A R,

Morar Costan

    Formular inscriere         

         PV selectie dosare      

PV rezultate pr. scisa, interviu, pr. practica