Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej


În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134,  alin. (1) și alin.  (2)  din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ, se convoacă şedinţa de îndată  a Consiliului Local al Municipiului Dej care va avea loc în data  de 7 septembrie 2023, ora  1400 .

Lucrările ședinței se vor desfășura online, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico - economice și a indicatorilor proiectului - „ MODERNIZARE ȘI DOTARE CORP B – ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU DEJ”.

2. Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Documentației tehnico - economice și a indicatorilor proiectului - „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A LICEULUI TEHNOLOGIC SOMEȘ, ÎN VEDEREA CREȘTERII GRADULUI DE PARTICIPARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC”.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici faza DALI, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiectul "Modernizare, extindere și dotare Grădinița Piticot în Municipiul Dej, Strada Aleea Tomis, Nr. 2, Municipiul Dej".

4.Proiect de hotărâre privind introducerea în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej a  obiectivelor ce urmează a fi cuprinse în Contractul de Delegare a Serviciului de Alimentare cu Apă şi Canalizare.

5.Proiect de hotărâre privind introducerea în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej a  obiectivelor ce urmează a fi cuprinse în Contractul de Delegare a Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare.

6.Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise către consilieri, în format electronic, prin e-mail, începând cu data de  6 septembrie  2023 și pe suport de hârtie către Comisiile de specialitate și președintele de ședință.