Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Dej


      În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1) și art. 134 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019  privind  Codul administrativ, vă facem cunoscut că va avea loc ședința de îndată a  Consiliului Local al Municipiului Dej , în data de 13  decembrie  2023, ora 1400   

 

Lucrările ședinței se vor desfășura online, cu următoareaORDINE DE ZI:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice și a

indicatorilor tehnico - economici din cadrul proiectului: ”Construire centrală electrică fotovoltaică la nivelul Municipiului Dej, Județul Cluj”.

 

     2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor și depunerea cererii de finanțare a proiectului: ”Construire centrală electrică fotovoltaică la nivelul Municipiului Dej, Județul Cluj”.

 

     3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici actualizați și a Devizului general actualizat în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții: ”Modernizare străzi în Municipiul Dej – 37 străzi, județul Cluj”, finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” conform Contractului de finanțare Nr. 706 din 7 martie 2023.

 

 

Materialele prezentate la ordinea de zi vor fi transmise în format electronic, prin e-mail, către consilieri, începând cu data de 12 decembrie 2023 și în format scris către comisiile de specialitate și președintele de ședință.

Proiectele  de hotărâre au fost trimise pentru avizare/ depunere amendamente (dacă este cazul)  la:

Comisia juridică și de disciplină, pentru activități de protecție socială, muncă și protecția copilului;

Comisia pentru activități economico - financiare și agricultură,

Comisia pentru activități de amenajare a teritoriului,urbanism, protecția mediului și turism,

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și sport.

 

 

Primar,

Morar Costan