Continuă depunerea actelor pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local

Continuă depunerea actelor pentru Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local


Primăria Municipiului Dej reamintește dejenilor care s-au înscris până în data de 29 septembrie 2023, pe site-ul AFM în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local,  că se pot depune actele în vederea casării autoturismele uzate.

Primăria Municipiului Dej a obținut finanțarea pentru 500 de autoturisme în cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local, 303 dejeni înscriindu-se în program.

Până la această dată s-au depus la primărie 213 dosare. În urma analizării dosarelor de către comisia constituită în acest sens, un număr de 213 dosare au fost admise și 42 dosare au fost respinse, pentru neîndeplinirea condițiilor specificate în Ghidul de finanţare. Pentru un număr de 144 persoane, care au avut dosarele admise, au casat și radiat autoturismele, s-a virat în conturi suma de 3000 lei.

90 dejeni înscriși pe site-ul AFM în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local, nu au depus până în prezent actele aferente la Primăria Municipiului Dej. Lista persoanelor eligibile transmisă Primăriei Municipiului Dej de către Administrația Fondului de Mediu( AFM), a fost publicată pe site-ul www.primariadej.ro și se regăsește la următorul link: Lista persoane eligibile .

REAMINTIM! 

  • Pentru a putea beneficia de stimulentul de casare, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie o persoană fizică cu domiciliu în municipiul Dej;

b) să dețină în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și să se afle în evidențele fiscale ale municipiului Dej, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

c) să nu aibă obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

d) să nu fi obținut și nici să nu fie pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020—2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în program;

e) să nu fie condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) să se angajeze să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

g) să se angajeze că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

  • Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale delegatului;

b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;

c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;

d) conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

 

  • Primăria Municipiului Dej a întocmit Procedura internă privind participarea persoanelor fizice, având calitatea de solicitanţi de finanţare în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu, precum şi procesul de înregistrare al acestora.

 Procedura poate fi consultată  pe site-ul Primăriei Municipiului Dej, https://www.primariadej.ro/, Informații Publice, Programul Rabla Local sau accesând link-ul: Procedură internă .

Lista persoanelor eligibile, transmisă Primăriei Municipiului Dej de către Administrația Fondului de Mediu( AFM), a fost publicată pe site-ul www.primariadej.ro și se regăsește la următorul link: Lista persoane eligibile .

Conform procedurii interne( regulament) a Primăriei Municipiului Dej,  privind participarea persoanelor fizice în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate,  persoanele fizice care se regăsesc pe lista comunicata de către AFM , pot ridica/descărca Cererea tip și lista documentelor necesare  ( Anexa nr.1 la Regulament ), în vederea depunerii dosarului astfel:
- de la Centrul de Informații pentru Cetățeni, din cadrul Primăriei Municipiului Dej, de luni până vineri, între orele 08:00 – 16:00
- pot descărca formularul de Cerere tip, împreuna cu lista documentelor necesare de pe site-ul Primăriei Municipiului Dej, https://www.primariadej.ro/, Informații Publice, Programul privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local

- pot descărca formularul Cerere tip, împreuna cu lista documentelor necesare accesând link-ul: Cerere tip .

Depunerea cerererii tip şi a documentelor justificative se poate face:

- on-line prin expedierea pe adresa de e-mail: primaria@dej.ro,  a documentelor scanate, conţinând semnătura beneficiarului,

- fizic, la Registratura Primăriei Municipiului Dej, Str.1 Mai, Nr.2, Centrul de Informații pentru Cetățeni (CIC), zilnic de luni până vineri între orele 08:00-16:00;

După analiza cererilor și a documentelor aferente, persoanele fizice a căror dosare au fost declarate eligibile, parcurg următoarele etape:

a) încheie şi semnează contracte de finanţare cu Primăria Municipului Dej, prin (Anexa 2 la prezentul regulament);

b) casează autovehiculul numai prin intermediul colectorilor autorizaţi şi prezintă dovada casării, respectiv certificatul de distrugere;

c) radiază din circulaţie şi din evidenţa fiscală a Primăriei Municipiului Dej şi prezintă certificatul de radiere.

Ulterior, suma de 3.000 de lei va fi virată de către Primăria Municipiului Dej în contul bancar indicat de beneficiar.

  • Documente necesare:

 a) Cerere, Anexa nr.l la (regulament);

b) Actul de identitate al proprietarului autoturismului în copie, semnată "conform cu originalul" de către solicitant;

c) Actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare), în copie, semnate "conform cu originalul" de către solicitant;

d) în cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, dovada deţinerii proprietăţii, respectiv hotărârea judecătorească, certificatul de moştenitor etc.;

e) împuternicire notarială (dacă este cazul);

f) Certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Impuneri încasări Control Persoane Fizice din cadrul Direcţiei economice a Primăriei Municipiului Dej care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul local;

g) Certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat;

h) Contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare

i) Cazier Judiciar